Všetky príspevky admin

Jarný seminár 2018 Permon

Pracovný seminár ARŠG SR,
16. 4. – 18. 4. 2018 v  Grandhoteli Permon Podbanské.

Z programu rokovania

Pondelok 16. 4. 2018

 SINO ZEROclient – IKT UČEBŇA 21.STOROČIAMartin Minárik
JA Slovensko: Peter Kalcevský
Sekcia Štrukturálnych Fondov EÚ: Veronika Paľková riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ odbor pre OPĽZ a OPV

Ingormácie prezídia o aktivitách od jesenného seminára
Maturita z Matematiky – Škorupa
príprava zákona o PZ – Vaterková
príprava akčného plánu k NPRVaV – Škorupa
Memorandum s IT akadémiou

Utorok 17. 4. 2018

Prijaté a realizované opatrenia vyplývajúce z práce debyrokratizačnej komisie
I
nformačné systémyv rezorte školstva:  Július Ertl.
O
dbor správy rezortných dát sekcia informatiky a správy rezortných dát MŠSR: Tomáš Veress
Systém Digiškola
Informácie OZPŠaV:  Pavel Ondek  predseda OZPŠaV
Zmeny v zákone o školskej správe a samospráve v školstve
Aktuálne problémy gymnázií

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch: Pán Ján Sitarčík odbor PaOZ MŠVVaŠ SR
Informácie MPC:  pani Rychnavská

Čo čaká matematiku na gymnáziách
IT akadémia: doc. Šveda

Streda 18. 4. 2018

Exkurzia ( fakultatívna exkurzia do Kôprovej doliny alebo Tichej doliny : sprievodca TANAPu)

Závery seminára

Rokovanie s pani ministerkou Lubyovou

Vo štvrtok 14. decembra 2017, prijala pani ministerka Martina Lubyová za prítomnosti generálneho riaditeľa Galana zástupcov ARŠG SR. Predmetom rokovania boli problémy s normatívnym financovaním gymnázií, ktoré neumožňuje školám plniť požiadavky stanovené štátnym vzdelávacím programom.
Diskutovali sme o katastrofálnom stave v matematickom vzdelávaní a diskriminačnom postavení maturity z matematiky na gymnáziách.
Asociácia vyjadrila nespokojnosť s prežitým administratívnym prístupom k prijímaniu na štúdium na stredné školy, počnúc určovaním  plánov výkonov a to osobitne na osemročné gymnaziálne štúdium.

Odovzdali sme pani ministerke písomne spracovaný prehľad priorít ARŠG SR.  

Informovali sme pani ministerku o existencii Zväzu školských asociácií a združení, zmluve ktorú má podpísanú s ministerstvom a snahe naplniť obsah tejto zmluvy, teda podieľať sa na strategických plánoch vzdelávania na Slovensku. Pani ministerka vyslovila záujem o užšiu komunikáciu so ZŠAaZ.

 

Stanovisko k maturitnej skúške z matematiky

Asociácia vyjadruje potrebu riešiť diskriminačný charakter maturitnej skúšky z matematiky na gymnáziách. V žiadnom prípade nejde o snahu znižovať úroveň maturitnej skúšky. Nie je však možné, aby absolventi gymnázia mali nerovnaké podmienky na ukončenie štúdia.

Vnímame katastrofálny úpadok matematického vzdelania na základných a stredných školách a sme pripravení na hladanie riešení. Tie však nesmú byť založené na nerovnakom prístupe k žiakom.

Text stanoviska  na stiahnutie.25

Jarný seminár 2017 v Novom Smokovci

V dňoch 10. apríla až 12 apríla 2017 bol v Novom Smokovci pravidelný jarný seminár ARŠG.

V programe vystúpili:

Za NÚCEM pán Repovský

Za Košický samosprávny kraj pán Kandráč

Za IT akadémiu a Slovenskú matematickú spoločnosť pán Šveda

 – Stretnutie s pánom ministrom Plavčanom

Za Štátnu školskú inšpekciu  pani Kalmárová

Za Metodicko pedagogické centrum pani Rychnavská

Za OZPŠaV pán Ondek

Za tvorcov NPRVaV cez Skype Milan Ftáčnik

Zo seminára boli prijaté závery:

Videokonferenia k NPRVaV

4. apríla 2017 k príprave pripomienok k NPRVaV sa použil videokonferenčný systém, ktorý je na viacerých gymnáziách združených v ARŠG SR.

MSVVaS, Hanulova, Bratislava

Gym. Bilikova, Bratislava

Gym. Metodova, Bratislava

Gym. A. Merici TT

Gym. P.d.Coubertina, Pieštany

Gym. A. Vamberyho, D. Streda

Gym. A. Vrabla, Levice

Gym. H. Selyeho, Komárno

Gym. M.R. Štefánika, N. Zámky

Gym. V.B. Nedozerskeho, Prievidza

Gym. Ľ. Štúra, Trenčín

Gym. Varšavska, Žilina

Gym. Bilingválne, Žilina

Gym. J. Lettricha, Martin

Gym. M.M.Hodžu, L. Mikuláš

Gym. A. Sládkoviča, B.Bystrica

Gym. L. Štúra, Zvolen

Gym. A. Kmeťa, B. Štiavnica

Gym. Šrobárová, Košice

Gym. Komenského, Trebišov

Gym. P.J.Šafárika, Rožňava

Gym. J.A.Raymana, Prešov

Gym. arm.gen. L. Svobodu, Humenné

Gym. Poštová, Košice