Odkazy

Tu nájdete odkazy na vybraté webové stránky:

Na pomoc riaditeľom

Direktor – aplikácia pre riaditeľov škôl
Portál firmy Wolters Kluwer. Väčšina služieb je platená.

Inštruktážne video k RISU, na Youtube, ktoré vzniklo aj za pomoci Gymnázia na Metodovej v BA

Hodnotenie pedagogických zamestnancov riaditeľom školy je zákonná povinnosť. Kolektív Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením pani profesorky Zdenky Gadušovej spracoval kompletný model hodnotenia, ktorý ponúka do praxe riaditeľov. 

Periodiká

Učiteľské noviny
vydáva občianske združenie Učiteľské noviny

Dobrá škola
v
ydáva nezisková organizácia Dobrá škola (V. Burian)

Organizácie

Slovenská matematická spoločnosť

Slovenská komora učiteľov

Vzdelávacie portály

Európsky portál pre stredoškolských učiteľov

Portály konferencií, iniciatív, …

Na stránka kvalitnéškolstvo.sk sú informácie projektu Deti nepočkajú a Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní. Konferencia má ambíciu vytvoriť mechanizmus reálnej intervencie odbornej verejnosti do rozhodovania o budúcnosti vzdelávana

Cesty k dobrej škole, portál neziskovej organizácie Dobrá škola ( V.Burian)

Indícia, nezisková organizácia podporujúca nové trendy vo vzdelávaní, organizuje Roadshow moderný učiteľ, konferencie Učíme pre život, podporuje Hejného matematiku…

Školský portál spoločnosti RAABE.

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií