Jarný seminár ARŠG v Novom Smokovci

V dňoch 10. apríla až 12 apríla bol v Novom Smokovci pravidelný jarný seminár ARŠG.

V programe vystúpili:

Za NÚCEM pán Repovský

Za Košický samosprávny kraj pán Kandráč

Za IT akadémiu a Slovenskú matematickú spoločnosť pán Šveda

 – Stretnutie s pánom ministrom Plavčanom

Za Štátnu školskú inšpekciu  pani Kalmárová

Za Metodicko pedagogické centrum pani Rychnavská

Za OZPŠaV pán Ondek

Za tvorcov NPRVaV cez Skype Milan Ftáčnik

Zo seminára boli prijaté závery:

Videokonferenia k NPRVaV

4. apríla 2017 k príprave pripomienok k NPRVaV sa použil videokonferenčný systém, ktorý je na viacerých gymnáziách združených v ARŠG SR.

MSVVaS, Hanulova, Bratislava

Gym. Bilikova, Bratislava

Gym. Metodova, Bratislava

Gym. A. Merici TT

Gym. P.d.Coubertina, Pieštany

Gym. A. Vamberyho, D. Streda

Gym. A. Vrabla, Levice

Gym. H. Selyeho, Komárno

Gym. M.R. Štefánika, N. Zámky

Gym. V.B. Nedozerskeho, Prievidza

Gym. Ľ. Štúra, Trenčín

Gym. Varšavska, Žilina

Gym. Bilingválne, Žilina

Gym. J. Lettricha, Martin

Gym. M.M.Hodžu, L. Mikuláš

Gym. A. Sládkoviča, B.Bystrica

Gym. L. Štúra, Zvolen

Gym. A. Kmeťa, B. Štiavnica

Gym. Šrobárová, Košice

Gym. Komenského, Trebišov

Gym. P.J.Šafárika, Rožňava

Gym. J.A.Raymana, Prešov

Gym. arm.gen. L. Svobodu, Humenné

Gym. Poštová, Košice

Interview s profesorom Milanom Hejným

Niekoľko myšlienok vytrhnutých z kontextu:

Tradičné vyučovanie vychádza z toho, že my dospelí vieme, deti nevedia. Takže my deťom povieme ako. A to je omyl. Keby to tak išlo v histórii, tak vôbec nejdeme dopredu, lebo ľuďom by nemal kto povedať, ako majú pokračovať. Kto povedal Archimedovi, Leonardovi da Vinci, Albertovi Einsteinovi čo a ako majú robiť? Nik, oni na to prišli. Potom je otázka – prečo na to prišli? Lebo mali potrebu zisťovať niečo nové, robili experimenty, objavovali. Každý objav bol spojený s obrovskou radosťou a sýtil potrebu ísť vo vede ďalej.

Učiteľ musí rozprávať podľa možností čo najmenej. On je na organizáciu a potom na emotívne veci, keď decká na niečo prídu, aby svojou participáciou posilnil radosť, že niečo objavili. Naopak, dieťa, ktorému sa niečo nedarí, posmelí, alebo mu dá ľahšiu úlohu, aby dosiahlo radosť.

V Česku je povinná maturita z matematiky už schválená, bude od roku 2018 alebo 2019. Bude to „malér“, podľa mňa je to „udreté“, nemyslím, že je to dobrý krok.V Česku už dali vzorové maturitné príklady – sú medzi nimi také, ktoré vyžadujú myslenie, a sú také, ktoré vyžadujú dril. Ukáže sa, že v úlohách, ktoré vyžadujú dril, budú žiaci dobrí, v tých, ktoré požadujú myslenie, budú slabí. Ak štát chce, aby maturity dopadli dobre, zvýši počet drilových. Aký to bude mať následok? Učiteľ bude drilovať a začne ničiť aj tie deti, ktoré nie sú drilové.

 

Celý článok je možné nájsť tu: http://zivot.cas.sk/clanok/35549/pedagogicka-legenda-profesor-milan-hejny-aby-deti-napredovali-treba-ucit-inak-nez-doteraz

Stanovisko ARŠG SR k tézam NPVV Učiace sa Slovensko

Na seminári ARŠG SR 3. novembra 2016 páni Vladimír Burián a Milan Ftáčnik odprezentovali riaditeľom gymnázií plánovaný postup pri tvorbe Národného programu výchovy a vzdelávania ” Učiace sa Slovensko”. Riaditelia štátnych gymnázií spracovali svoje názory na dokument do spoločného stanoviska.

Spoločné stanovisko ARŠG SR k Tézam NPVV “Učiace sa Slovensko”

Odpoveď MŠVVaŠ SR sekcie regionálneho školstva na závery z Čilistova

9Dňa 27.1.2017, odpovedalo MŠVVaŠ SR sekcia regionálneho školstva na závery z jesenného seminára ARŠG. Jednotlivé odpovede  možno skrátene formulovať:

  • 1. Neodkladne riešiť neudržateľnú situáciu s financovaním gymnaziálneho vzdelávania a to už pre rok 2017.

Ministerstvo o tom vie a bude to riešiť pri najbližšej novelizácii NV 630/2008 Z.z.

    • 2. Zaoberať sa, reagovať a riešiť podnety zo zasadnutí ARŠG SR, ktoré sa týkajú akútnych problémov štátnych gymnázií.

Na zasadnutia ARŠG chodí pán Galus a podnety priebežne rieši. Sú pripravení na priamu spoluprácu aj v iných oblastiach.

    • 3. Urýchlene doriešiť licenčnú softvérovú politiku regionálneho školstva vychádzajúcu z ponuky Microsoft Slovakia tak, aby bolo riešenie čo najefektívnejšie pre školy.

V súčasnosti už majú všetky školy v regionálnom školstve predplatené licencie Windows Education Update a Office Profesional 2016 až do decembra 2017.

    • 4. Neodkladne doriešiť administratívno-právne problémy, aby systém DIGIŠKOLA (IS EVSRŠ) plnil funkciu nástroja na tvorbu ŠkVP aj pre gymnáziá. Systém dopracovať tak, aby v ňom vytvorené ŠkVP spĺňali legislatívne požiadavky ako ich vyžaduje ŠŠI. K tomu treba neodkladne zapracovať aktuálne technické pripomienky ARŠG SR (viď prílohu č.2) a vytvoriť podmienky trvalej optimalizácie a aktualizácie systému.

Problém priebežne riešia, zbierajú podnety a podľa priority zapracovávajú. Najbližšia aktualizácia bude ku koncu apríla 2017. Zároveň pripravujú VO na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ.

Celá odpoveď je tu.

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií