Seminár ARSG 18. – 20. apríl 2007 Dudince

ARŠG SR na seminári 18.IV – 20.IV 2007 v Dudinciach za účasti pána Jána Mikolaja, ministra školstva SR a pani Bibiány Obrimčákovej, štátnej tajomníčky MŠ SR, prediskutovali najzávažnejšie problémy a ciele rezortu školstva, s dôrazom na koncepciu kariérneho systému učiteľov a obsahové zmeny vzdelávania. Na rokovaní sa zúčastnili aj páni Ján Gašperan a Jozef Lužák, predstavitelia OZPŠaVK, predstavitelia ŠPU, KŠU a zriaďovateľov gymnázií. Na seminári bolo 87 zo 117 členov ARŠG. K výsledkom rokovania ARŠG SR prijala uznesenie.( v prílohe)Záverom seminára venovali pozornosť aj masmédiá ( pozri Napísali o nás)

Konferenica NÚCEM Elektronické testovanie – skúsenosti a výzvy.

Vážené kolegyne a kolegovia, milí pedagógovia a spolupracovníci,

dňa 20. a 21. 10. 2015 organizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v rámci národného projektu E-test záverečnú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Elektronické testovanie – skúsenosti a výzvy.

Dovoľujeme si Vás informovať, že z tejto konferencie vznikol videozáznam, ktorý je po častiach, spolu s prezentáciami prednášateľov, zverejnený na stránke projektu E-test www.etest.sk, v časti PRESS/Záverečná konferencia: http://www.etest.sk/1189-sk/zaverecna-konferencia/. Jednotlivé videá zaznamenávajú plenárne prednášky z hlavnej konferenčnej sály. Prezentácie prednášok v sekciách sú zverejnené v .pdf formáte.

Zároveň Vám dávame do pozornosti publikácie, vydané NÚCEM-om v rámci realizácie národného projektu E-test, ktoré sme distribuovali na základné a stredné školy v SR a sú v elektronickej forme prístupné na: http://www.etest.sk/publikacie/.

Všetkým účastníkom konferencie ďakujeme za ich záujem a odborný prínos a tešíme sa na ďalšie odborné stretnutia.

Zároveň Vám všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku.

Tím projektovej kancelárie
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
pracovisko Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
URL: www.nucem.sk

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií