Archív kategorií: Odborné semináre

Semináre k odborným témam organizované ARŠG alebo za účasti ARŠG

Konferencia o matematike v NR SR

V priestoroch Národnej rady SR pod gesciou predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu a šport   Ľubomíra Petráka sa 2. apríla 2019 uskutočnila konferencia o vyučovaní matematiky.  Konferencia bola z iniciatívy Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej matematickej spoločnosti.

Predložená bola Analýza požiadaviek
vysokých škôl a trhu práce na absolventov
stredných škôl z pohľadu matematickej
gramotnosti a návrh opatrení na skvalitnenie
matematického vzdelávania
 Sprievodná prezentácia (nekompletná) je tu

Za ARŠG SR vystúpil Jozef Škorupa – prezentácia je tu.  Východiskové stanovisko je tu.

V závere boli prijaté závery, ktoré prezident ARŠG SR nepodpísal. keďže nemal mandát podporiť povinnú maturitnú skúšku z matematiky, rozšíriť počet hodín povinného predmetu a oddelenie prípravy učiteľov pre ISCED2 a ISCED3.

To však nič nemení na stanovisku ARŠG SR , že matematika na základných a stredných školách je v kríze a asociácia sa bude aktívne a iniciatívne podielať na všetkých aktivitách, ktoré (podľa názoru ARŠG) situáciu zlepšia bez popretia princípov slobodnej voľby vzdelávacej cesty žiaka a zavádzania externej negatívnej motivácie.

Seminár gymnaziálnych dejepisárov žilinského kraja

V penzióne Kohútik v Oravskej Lesnej sa na seminári stretlo 23 učiteľov dejepisu aby si vydiskutovali ako vyučovať dejepis v duchu inovovaného ŠVP. Účastníci vyslovujú úprimné poďakovanie Docentovi Kratochvílovi  a Dr. Ivane Gregorovej z ŠPÚ za skutočne veľmi fundované a inšpiratívne podnety. Na koniec učitelia prijali závery a odporúčania zainteresovaným inštitúciám.

Závery sú v prílohe:   2015dec_Seminár DEJzávery

Konferenica NÚCEM Elektronické testovanie – skúsenosti a výzvy.

Vážené kolegyne a kolegovia, milí pedagógovia a spolupracovníci,

dňa 20. a 21. 10. 2015 organizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v rámci národného projektu E-test záverečnú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Elektronické testovanie – skúsenosti a výzvy.

Dovoľujeme si Vás informovať, že z tejto konferencie vznikol videozáznam, ktorý je po častiach, spolu s prezentáciami prednášateľov, zverejnený na stránke projektu E-test www.etest.sk, v časti PRESS/Záverečná konferencia: http://www.etest.sk/1189-sk/zaverecna-konferencia/. Jednotlivé videá zaznamenávajú plenárne prednášky z hlavnej konferenčnej sály. Prezentácie prednášok v sekciách sú zverejnené v .pdf formáte.

Zároveň Vám dávame do pozornosti publikácie, vydané NÚCEM-om v rámci realizácie národného projektu E-test, ktoré sme distribuovali na základné a stredné školy v SR a sú v elektronickej forme prístupné na: http://www.etest.sk/publikacie/.

Všetkým účastníkom konferencie ďakujeme za ich záujem a odborný prínos a tešíme sa na ďalšie odborné stretnutia.

Zároveň Vám všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku.

Tím projektovej kancelárie
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
pracovisko Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
URL: www.nucem.sk