Archív kategorií: Stanoviská

Návrh na riešenie ospravedlňovania absencie žiakov

Pán minister Ján Horecký oznámil ARŠG, že chce legislatívne riešiť ospravedlňovanie absencie žiakov tak, aby nevznikali podmienky na svojvoľnú neúčasť žiakov na vyučovaní, no aby sa zbytočne nezaťažovali pediatri administratívou a aby prioritou bol liečebný režim a nie návšteva lekára, Pri nedostatku pediatrov je potrebné aby mali dosť času na zdravotnú starostlivosť a nie aby vykonávali admninistratívne úkony smerom k školám.

Pán minister požiadal ARŠG o návrh, ako sa k tomuto problému postaviť pri legislatívnom riešení. Pracovní skupina z členov prezídia spracovala návrh, ktorý bol zaslaný pánovi ministrovi 21.4.2023. Návrh na stiahnutie.

Stanovisko k maturitnej skúške z matematiky

Asociácia vyjadruje potrebu riešiť diskriminačný charakter maturitnej skúšky z matematiky na gymnáziách. V žiadnom prípade nejde o snahu znižovať úroveň maturitnej skúšky. Nie je však možné, aby absolventi gymnázia mali nerovnaké podmienky na ukončenie štúdia.

Vnímame katastrofálny úpadok matematického vzdelania na základných a stredných školách a sme pripravení na hladanie riešení. Tie však nesmú byť založené na nerovnakom prístupe k žiakom.

Text stanoviska  na stiahnutie.25

Stanovisko ARŠG SR k externým meraniam

Na jarnom seminári ARŠG SR 26. – 28. apríla 2016 prezentovali riaditeľka NÚCEMu pani Kánovská a pán Repovský skúsenosti s externými meraniami a úvahy o ich možných perspektívach.

Reagovali s pochopením na základné stanoviská ARŠG:

  1. maturita z matematky je oproti iným voliteľným predmetom diskriminačná
  2. externá maturita neplní svoj cieľ “ navonok“ vzhľadom na nedostatočnú akceptáciu zo strany vysokých škôl

Akcentovali  potrebu zvýšenia objektívnosti externých meraní zodpovednejšou administráciou.

Pri prijímaní záverov ARŠG SR v pléne sa rozvinula širšia diskusia, z ktorej vyplynula úloha pre prezídium, poslať NÚCEMu dokument v ktorom budú zhrnuté a dostatočne jasne naformulované stanoviská ARŠG SR k celej problematike externých meraní. Prezídium sa rozhodlo pre formu listu adresovaného pani riaditeľke Kánovskej.

Znenie listu je tu.

Výzva Ministerstvu školstva na riešenie problému so softvérom na školách

Vzhľadom na to, že sa skončila podpora Windows XP dostali sa školy do neriešiteľnej situácie. Školy získavali počítače z rôznych zdrojov a tak je SW báza veľmi komplikovaná. Z vlastných rozpočtov školy situáciu riešiť nedokážu a navyše je to ekonomicky veľmi neefektívne.  ARŠG SR sa preto obracia na MŠVVaŠ SR s výzvou, aby riešilo problém generálne.