Archív kategorií: Stanoviská

Stanovisko k maturitnej skúške z matematiky

Asociácia vyjadruje potrebu riešiť diskriminačný charakter maturitnej skúšky z matematiky na gymnáziách. V žiadnom prípade nejde o snahu znižovať úroveň maturitnej skúšky. Nie je však možné, aby absolventi gymnázia mali nerovnaké podmienky na ukončenie štúdia.

Vnímame katastrofálny úpadok matematického vzdelania na základných a stredných školách a sme pripravení na hladanie riešení. Tie však nesmú byť založené na nerovnakom prístupe k žiakom.

Text stanoviska  na stiahnutie.25

Stanovisko ARŠG SR k externým meraniam

Na jarnom seminári ARŠG SR 26. – 28. apríla 2016 prezentovali riaditeľka NÚCEMu pani Kánovská a pán Repovský skúsenosti s externými meraniami a úvahy o ich možných perspektívach.

Reagovali s pochopením na základné stanoviská ARŠG:

  1. maturita z matematky je oproti iným voliteľným predmetom diskriminačná
  2. externá maturita neplní svoj cieľ “ navonok“ vzhľadom na nedostatočnú akceptáciu zo strany vysokých škôl

Akcentovali  potrebu zvýšenia objektívnosti externých meraní zodpovednejšou administráciou.

Pri prijímaní záverov ARŠG SR v pléne sa rozvinula širšia diskusia, z ktorej vyplynula úloha pre prezídium, poslať NÚCEMu dokument v ktorom budú zhrnuté a dostatočne jasne naformulované stanoviská ARŠG SR k celej problematike externých meraní. Prezídium sa rozhodlo pre formu listu adresovaného pani riaditeľke Kánovskej.

Znenie listu je tu.

Výzva Ministerstvu školstva na riešenie problému so softvérom na školách

Vzhľadom na to, že sa skončila podpora Windows XP dostali sa školy do neriešiteľnej situácie. Školy získavali počítače z rôznych zdrojov a tak je SW báza veľmi komplikovaná. Z vlastných rozpočtov školy situáciu riešiť nedokážu a navyše je to ekonomicky veľmi neefektívne.  ARŠG SR sa preto obracia na MŠVVaŠ SR s výzvou, aby riešilo problém generálne.