Stanovisko ARŠG SR k externým meraniam

Na jarnom seminári ARŠG SR 26. – 28. apríla 2016 prezentovali riaditeľka NÚCEMu pani Kánovská a pán Repovský skúsenosti s externými meraniami a úvahy o ich možných perspektívach.

Reagovali s pochopením na základné stanoviská ARŠG:

  1. maturita z matematky je oproti iným voliteľným predmetom diskriminačná
  2. externá maturita neplní svoj cieľ “ navonok“ vzhľadom na nedostatočnú akceptáciu zo strany vysokých škôl

Akcentovali  potrebu zvýšenia objektívnosti externých meraní zodpovednejšou administráciou.

Pri prijímaní záverov ARŠG SR v pléne sa rozvinula širšia diskusia, z ktorej vyplynula úloha pre prezídium, poslať NÚCEMu dokument v ktorom budú zhrnuté a dostatočne jasne naformulované stanoviská ARŠG SR k celej problematike externých meraní. Prezídium sa rozhodlo pre formu listu adresovaného pani riaditeľke Kánovskej.

Znenie listu je tu.