Archív kategorií: Semináre ARŠG

Seminár ARŠG SR 11.-13. apríla 2022 v Rajeckých Tepliciach

Od pondelka 11. apríla do stredy 13. apríla 2022 sa v zasadačke MsÚ konal pravidelný jarný plenárny seminár asociácie.

11. apríl 2022

14:00 Plenárne zasadnutie ARŠG SR 

  predstavenie nových kolegov a prijímanie členov
  informácia u účasti a aktivite členov ARŠG v pracovných skupinách a komisiách MŠVVaŠ SR
  informácia u účasti a aktivite členov ARŠG v mimovládnych aktivitách

  Prezentácia a zdravica  Stiefel Eurocart –  J. Betuš

   12. apríl 2022

  Pozvanie na kávu – Delicomat

  1. blok rokovania – FinQ – reflexia a budúcnosť projektu
  ( Darina de Jeagher ) Výsledky pilotného testovania FinQ, Záverečná správa z projektu

  2. Blok rokovania  s generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl MŠVVaŠ 
  Reflexia vzdelávania počas pandémie, Príprava novej koncepcie maturitnej skúšky, zmeny v prijímaní na stredné školy, vzdelávanie detí ukrajinských odídencov, čo prinesie gymnáziám plán obnovy a odolnosti,
  prezentácia pani Ľubice Srnákovej generálnej riaditeľky sekcie stredných škôl MŠVVaŠ SR

  Zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch,  Ján Sitarčík riaditeľ odboru PZ
  prezentácia k zmenám v zákona 138/2019 Z.z.

  3. Blok rokovania: Štátna školská inšpekcia
  (Alžbeta Štofková Dianovská Hlavná školská inšpektorka)
  Prezentácia zistení ŠŠI súvisiacich s gymnáziami

  4.  Blok rokovania: Štátny pedagogický ústav
  (Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ)
  prezentácia reformy „Vzdelávanie pre 21 storočie“

  5.  Blok rokovania: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
  ( Ivana Pichaničová,  poverená riaditeľka NÚCEM)
  Výsledky meraní NÚCEM, plánované merania, niektoré legislatívne poznámky.
  Prezentácia riaditeľky NÚCEM

  6. Blok rokovania – prezentácie partnerov:

  365 services Využitie office 365 v hybridnom vzdelávaní 
  Kyberšikana ( vzdelávanie )

  Nexineo Využitie Zeroklientov vo vyučovaní na gymnáziách 

  Mivasoft robotika a interaktívne systémy vo vyučovaní na gymnáziách (prezentácia)

  Gamča perpetua o.z., – Efektívne kariérové poradenstvo a výber vysokej školy 

  13. apríl 2022

  Materiály a Závery seminára ARŠG SR 

  Zápis zo seminára

Jesenný seminár 2021

11. až 13. októbra 2021 sa v Hoteli Átrium v Starom Smokovci zišli po dvoch rokoch Covidpauzy členovia ARŠG SR a ich hostia na „pravidelnom“ jesennom seminári.

V pondelok popoludní sme sa venovali skúsenostiam a dôsledkom dištančného vzdelávania na duševné zdravie žiakov aj učiteľov. Prezentované nám boli možnosti OFFICE 365 v licencii A3 a možnosti využívania IT akadémie.

V utorok ráno sme rokovali so svojimi zriaďovateľmi, oboznámili sme sa s tézami Asociácie základných škôl sformulovanými na rokovaní 11. októbra. Potom sme rokovali s pánom ministrom školstva, generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl, telekonferenčne s pánom Sitarčíkom o pripravovaných zmenách a o tom čo a prečo sa udialo tak ako sa udialo.

V stredu po raňajkách sme ešte diskutovali o budúcnosti maturitnej skúšky.

Zápis a závery rokovania.

Jesenný seminár ARŠG

Seminár sa konal 14. až.16. októbra v Rajeckých Tepliciach

Z programu:

Otvorenie, predstavenie ARŠG SR novým kolegom, predstavenie nových kolegov.

Informácie prezídia o aktivitách od jarného seminára:
Škorupa – maturita z matematiky,
Vaterková – rozporové konania,
Kyndl – Eurofondy, finančná gramotnosť

Blok hlavnej štátnej školskej inšpektorky
Prezentácia pilotného merania kvality a výkonnosti gymnázií v závislosti od veľkosti školy a počtu uchádzačov o štúdium ( HŠI Viera Kalmárová)

Informácie predsedu OZPŠVaK
Inforácie o vývoji miezd v rezorte školstva a aktivitách OZPŠaV (predseda OZ Pavol Ondek)

Slovo zriaďovateľa:
Prezentácia aktivít a zámerov Odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja

Kto je ďalší
Úrad pre ochranu osobných údajov (Z. Pethoová)

Nové trendy v prevencii extrémizmu
Odbor prevencie kriminality MV SR p.Halcin

Licenčná politika Microsoftu, OFFICE 365, …

Interné rokovanie ARŠG SR k prioritám na nasledujúce obdobie:
Čo gymnáziá najviac ohrozuje
Čo gymnáziá najviac potrebujú
Čo je potrebné na gymnáziách rozvíjať.
Prijatie záverov

Závery seminára

Jarný seminár 2019 v Tatrách

15. až 17 apríla sa v hoteli Atrium v Novom Smokovci konal pravidelný jarný seminár ARŠG SR.

Z programu:

Pondelok 15. 4 2019

Aktivity prezídia od októbra 2018
Informácie z MŠVVaŠ SR Igor Gallus
Zákon o pedagogických zamestnancoch   Ján Sitarčík
“ Planet-lover“ – Projekt enviromentálneho vzdelávania

Utorok 16. 4. 2019

 Ja Slovensko
DoFE – Cena Vojvodu z Edinburgu Ján Smolka
SINO zero klient
 “ Hodnotiace nástroje“ prof. Gadušová UKF Nitra
Informácie predsedu OZPŠVaK  Pavel Ondek
 Aplikácia Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci pri výkone štátnej správy riaditeľom gymnázia pani Kusyová Infocom
Soitron + microsoft

Streda 17. 4. 2019

Vzdelávanie „Využívanie elektronickej schránky v podmienkach škôl“ pani Kusyová Infocom 

Závery seminára

 

Jarný seminár 2018 Permon

Pracovný seminár ARŠG SR,
16. 4. – 18. 4. 2018 v  Grandhoteli Permon Podbanské.

Z programu rokovania

Pondelok 16. 4. 2018

 SINO ZEROclient – IKT UČEBŇA 21.STOROČIAMartin Minárik
JA Slovensko: Peter Kalcevský
Sekcia Štrukturálnych Fondov EÚ: Veronika Paľková riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ odbor pre OPĽZ a OPV

Ingormácie prezídia o aktivitách od jesenného seminára
Maturita z Matematiky – Škorupa
príprava zákona o PZ – Vaterková
príprava akčného plánu k NPRVaV – Škorupa
Memorandum s IT akadémiou

Utorok 17. 4. 2018

Prijaté a realizované opatrenia vyplývajúce z práce debyrokratizačnej komisie
I
nformačné systémyv rezorte školstva:  Július Ertl.
O
dbor správy rezortných dát sekcia informatiky a správy rezortných dát MŠSR: Tomáš Veress
Systém Digiškola
Informácie OZPŠaV:  Pavel Ondek  predseda OZPŠaV
Zmeny v zákone o školskej správe a samospráve v školstve
Aktuálne problémy gymnázií

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch: Pán Ján Sitarčík odbor PaOZ MŠVVaŠ SR
Informácie MPC:  pani Rychnavská

Čo čaká matematiku na gymnáziách
IT akadémia: doc. Šveda

Streda 18. 4. 2018

Exkurzia ( fakultatívna exkurzia do Kôprovej doliny alebo Tichej doliny : sprievodca TANAPu)

Závery seminára

Jarný seminár 2017 v Novom Smokovci

V dňoch 10. apríla až 12 apríla 2017 bol v Novom Smokovci pravidelný jarný seminár ARŠG.

V programe vystúpili:

Za NÚCEM pán Repovský

Za Košický samosprávny kraj pán Kandráč

Za IT akadémiu a Slovenskú matematickú spoločnosť pán Šveda

 – Stretnutie s pánom ministrom Plavčanom

Za Štátnu školskú inšpekciu  pani Kalmárová

Za Metodicko pedagogické centrum pani Rychnavská

Za OZPŠaV pán Ondek

Za tvorcov NPRVaV cez Skype Milan Ftáčnik

Zo seminára boli prijaté závery: