Seminár ARŠG SR 11.-13. apríla 2022 v Rajeckých Tepliciach

Od pondelka 11. apríla do stredy 13. apríla 2022 sa v zasadačke MsÚ konal pravidelný jarný plenárny seminár asociácie.

11. apríl 2022

14:00 Plenárne zasadnutie ARŠG SR 

  predstavenie nových kolegov a prijímanie členov
  informácia u účasti a aktivite členov ARŠG v pracovných skupinách a komisiách MŠVVaŠ SR
  informácia u účasti a aktivite členov ARŠG v mimovládnych aktivitách

  Prezentácia a zdravica  Stiefel Eurocart –  J. Betuš

   12. apríl 2022

  Pozvanie na kávu – Delicomat

  1. blok rokovania – FinQ – reflexia a budúcnosť projektu
  ( Darina de Jeagher ) Výsledky pilotného testovania FinQ, Záverečná správa z projektu

  2. Blok rokovania  s generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl MŠVVaŠ 
  Reflexia vzdelávania počas pandémie, Príprava novej koncepcie maturitnej skúšky, zmeny v prijímaní na stredné školy, vzdelávanie detí ukrajinských odídencov, čo prinesie gymnáziám plán obnovy a odolnosti,
  prezentácia pani Ľubice Srnákovej generálnej riaditeľky sekcie stredných škôl MŠVVaŠ SR

  Zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch,  Ján Sitarčík riaditeľ odboru PZ
  prezentácia k zmenám v zákona 138/2019 Z.z.

  3. Blok rokovania: Štátna školská inšpekcia
  (Alžbeta Štofková Dianovská Hlavná školská inšpektorka)
  Prezentácia zistení ŠŠI súvisiacich s gymnáziami

  4.  Blok rokovania: Štátny pedagogický ústav
  (Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ)
  prezentácia reformy „Vzdelávanie pre 21 storočie“

  5.  Blok rokovania: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
  ( Ivana Pichaničová,  poverená riaditeľka NÚCEM)
  Výsledky meraní NÚCEM, plánované merania, niektoré legislatívne poznámky.
  Prezentácia riaditeľky NÚCEM

  6. Blok rokovania – prezentácie partnerov:

  365 services Využitie office 365 v hybridnom vzdelávaní 
  Kyberšikana ( vzdelávanie )

  Nexineo Využitie Zeroklientov vo vyučovaní na gymnáziách 

  Mivasoft robotika a interaktívne systémy vo vyučovaní na gymnáziách (prezentácia)

  Gamča perpetua o.z., – Efektívne kariérové poradenstvo a výber vysokej školy 

  13. apríl 2022

  Materiály a Závery seminára ARŠG SR 

  Zápis zo seminára