Závery jarného seminára ARŠG SR

Konštatovania: 

Vnímame, že: 

Ministerstvo školstva malo a má ambíciu na mnohé zmeny, ktorých východiská možno hodnotiť ako správne a zmeny ako potrebné. Pandémia odoberala sily čas a kapacity na precíznu prípravu a realizáciu zmien. 

Ministerstvo školstva od začiatku volebného obdobia deklarovalo ochotu aj potrebu komunikácie s „terénom“.  Komunikácia aj mala prvé pokusy a iniciatívy, no charakter komunikácie sa formoval dosť asymetricky a vzhľadom na reakcie „terénu“ komplikoval ministerstvu napĺňanie vlastných predstáv. 

Ministerstvo školstva muselo zosúladiť strategické a rozvojové riadenie s krízovým riadením, čo je veľmi náročné a prirodzene generuje nedokonalosti. 

Ambície ministra školstva narážajú na instantnú politiku a napĺňanie týchto ambícií je bytostne závislé na podpore koaličných partnerov. 

Z nášho pohľadu však vyslovujeme tieto hodnotenia:  

1. Ministerstvo školstva vykonalo mimoriadne veľa legislatívnych zmien, ktorých prijímanie bolo veľmi hektické a v mnohých situáciách sporné.  Napriek veľmi rozsiahlej a zásadnej reakcii zainteresovaných strán, ktoré konštatovali nedokonalosť a rizikovosť zmien, zmeny boli prijaté a nedokonalosti a chyby boli následne riešené na hrane prípustnosti v právnom systéme: 

Príklady: 

§55a zákona 245/2008 

Žiak v celkovom hodnotení prospel, ak 

 1. vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotených formou slovného hodnotenia splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka, 
 1. v žiadnom vyučovacom predmete hodnotenom formou klasifikácie nemá stupeň klasifikácie nedostatočný, 
 1. v niektorom vyučovacom predmete má hodnotenie „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval“ alebo 
 1. pri kombinovanom hodnotení sú splnené podmienky podľa písmen a) až c). 

Všetky dodatočné upresnenia a modifikácie sú v rozpore s týmto textom. 

2. Zmeny v zákone 138/2019 Z.z. spravidla uvoľnili ruky riaditeľom škôl a posilnili ich právomoci, čo hodnotíme pozitívne. Na druhej strane spolu s nelegislatívnymi dokumentmi  ministerstva spôsobili anomáliu,  kde dvaja učitelia s úplne rovnakým úväzkom, úplne rovnakým rozvrhom a úplne rovnakou prekážkou v práci dostanú rôznu mzdu.   

3. Vyhláška o strednej škole naďalej konzervuje stav, keď dvaja maturanti majú úplne rovnaké výsledky zo SJL, úplne rovnaké výsledky z ANJ a rovnaké známky z voliteľných maturitných predmetov, pričom jeden zmaturoval úspešne a druhý nezmaturoval. 

Vyslovujeme nepochopenie nasledovných skutočností 

Vznikla stála poradná skupina ministerstva školstva, v ktorej máme zastúpenie. Návrh štatútu a rokovacieho poriadku nebol členmi akceptovaný z mnohých dôvodov. Situácia stuhla a dnes nie je nikomu jasné, aký osud čaká stálu poradnú skupinu. Komunikácia v tomto smere neexistuje. O čo vlastne išlo ministerstvu pri zriadení tejto skupiny? 

Návrh vyhlášky o strednej škole definoval pre predsedov maturitných komisií a predmetových maturitných komisií absolútne nevykonateľné povinnosti. Ako je možné, že takáto situácia nastane, ak funguje vecná príprava právnych noriem? 

Stanoviská a požiadavky  ARŠG SR z 13. apríla 2022 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR naďalej zotrváva na svojich zásadných požiadavkách na: 

 1. Zmenu normatívneho financovania založeného na kapitačnom princípe, lebo práve spôsob financovania je príčinou značnej časti problémov  v školstve. Pokým nedôjde k tejto zmene, ARŠG žiada navýšenie normatívu gymnázia a vyrovnanie normatívu prímy až kvarty 8-ročného gymnázia na úroveň gymnázia. 
 1. Zmenu určovania a hlavne rešpektovania počtu tried a najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka. Aktuálny spôsob je zlý nielen pre gymnáziá a je v antagonizme s praxou kapitačného financovania. 
 1. Hľadanie systémových a trvale udržateľných riešení digitalizácie škôl, napríklad formou Digitálneho príspevku, vytvorením (finančne krytej) pozície „správcu IKT“, …. Oceňujeme legislatívne ukotvenie pozície školského digitálneho koordinátora, ktorý môže pomôcť rozvíjaniu digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov. Školy však potrebujú prostriedky a  trvalo udržateľný systém na zabezpečenie, správu a údržbu techniky.  
 1. Úprave platov zamestnancov v školstve v závislosti od vývoja miezd v spoločnosti tak, aby sa školstvo stalo atraktívne pre súčasných aj potenciálnych učiteľov. 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR naďalej požaduje: 

 1. Zrovnoprávniť ukončovanie štúdia žiakov s voliteľným maturitným predmetom matematika a žiakov nematurujúcich z matematiky. 
 1. Okamžite odstrániť nezmyselný, nebezpečný, drahý a ponižujúci spôsob distribúcie testov  EČ MS. Ak taký systém existuje pre T9, je potrebné hľadať alternatívu aj pre MS. 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR vyslovuje nespokojnosť: 

 1. S postupom MŠVVaŠ pri zavádzaní legislatívnych zmien, ktoré je chaotické, bez predbežných dohôd na vecnom riešení problémov, bez priorít a hlavne v pripomienkových konaniach bývajú zmeny podrobené neprípustne veľkému počtu zásadných pripomienok. Schválené znenia potom bývajú sporné a niekedy úplne zlé. 
 1. S vnímaním účasti verejnosti na legislatívnych zmenách zo strany ministerstva. Pripomienky a stanoviská odbornej verejnosti vrátane profesných asociácií sa často ignorujú, často interpretujú účelovo, no vždy sa prezentujú ako účasť verejnosti na procesoch. 
 1. S vnímaním účasti partnerov a profesných organizácií na práci v poradných skupinách. Vnímame túto účasť ako formálnu, kde ministerstvo neočakáva ani oponentúru, ani podnety, ale očakáva len podporu svojich návrhov. 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií vyslovuje rozhorčenie nad prístupom k riešeniu utečeneckej krízy z Ukrajiny 

 1. MŠVVaŠ aj celá vláda SR  nechávajú aktuálne bremeno utečeneckej krízy z Ukrajiny a začleňovania detí utečencov do škôl na pleciach škôl,  ich riaditeľov a na pleciach dobrovoľníkov. Oceňujeme metodickú pomoc, no tá je nám zbytočná, ak nie je  pomoc organizačná, materiálna a finančná, a tú sme doteraz nepocítili. 
 1. Mnohé riešenia, ktoré “určuje” ministerstvo, sú mimo legislatívy alebo sú priamo v rozpore s legislatívou. Pritom za svoje konanie nesie riaditeľ osobnú zodpovednosť.  
  príklad: Pokyny o zaraďovaní žiakov do tried a vydávaní vysvedčení nemajú žiadnu oporu v zákone a “spraviť z dieťaťa žiaka školy” inak ako prijatím na štúdium alebo prestupom môže riaditeľ len v rozpore so zákonom. 
 1. Mnohé riešenia, ktoré “určuje” ministerstvo, sú síce na prvý pohľad humanistické a vnímavé k situácii detí migrantov, na druhej strane určite spôsobia množstvo anomálií, problémov a sporných situácií. 
  príklad: Klasifikácia žiakov z Ukrajiny podľa odporúčaní ministerstva je trvale neudržateľná a spôsobí vážne konflikty, ak zostanú na Slovensku a súbežne budú žiakmi aj na Slovensku, aj na Ukrajine. 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR žiada okamžite: 

 1. Vyriešiť problémy financovania školských jedální spôsobené neudržateľnosťou spôsobu verejného obstarávania potravín pri nepredvídateľnom pohybe ich cien.  
 1. Vyriešiť pružné financovanie všetkých výdavkov škôl súvisiacich s utečencami z Ukrajiny.  
 1. Po ukončení prijímacieho konania na rok 2022/2023 zorganizovať okrúhly stôl k vyhodnoteniu dopadu zmien prijímacieho konania a neodkladne  odstrániť problémy. 

Asociácia riaditeľov s obavami vníma trendy v rezorte školstva 

 ARŠG SR sa chce podieľať na kreovaní a formovaní štátnej vzdelávacej politiky a jej realizácie. Vždy sme s ochotou prijímali príležitosti na prácu v poradných a iných pracovných skupinách. V ostatnom čase však realitu vnímame tak, že práca v týchto skupinách je veľmi často nerezultatívna, ministerstvom deklarované riešenia ako prerokované so zainteresovanými stranami nekorešpondujú s prevažujúcimi názormi a pripomienkami zainteresovaných.  Dôsledkom je množstvo rozhodnutí, ktoré nevyriešili existujúce problémy, ale prinášajú nové. Mnohé rozhodnutia a riešenia majú toľko nedostatkov a nejasností, že to vytvára priestor, ba až generuje potrebu intervencií mimovládnych iniciatív. Aj ARŠG SR sa podieľa na týchto aktivitách, no sme presvedčení, že táto cesta je nesprávna. Nikto z aktérov nenesie žiadnu politickú zodpovednosť, môže preferovať svoje špecifické potreby a záujmy a informačné aj rozhodovacie procesy sú zahmlené. V podstate dochádza k oslabovaniu štátnej školskej politiky a k otváraniu ciest pre parciálne záujmy a lobistické praktiky. 

V období, keď sa z plánu obnovy a odolnosti použijú v rezorte školstva doteraz nevídané prostriedky, vidíme obrovské riziko v zmysluplnom nakladaní s nimi. Nezdieľame presvedčenie, že dôjde k viditeľnému zlepšeniu vzdelávania a kvality absolventov škôl, i keď pripúšťame, že pre niektoré minority sa vzdelávanie stane lepším.  Stratégie, plány a programy akcentujú inkluzívnosť vzdelávania, s čím sa plne stotožňujeme. Podpora detí s poruchami a znevýhodnením je pozitívnym európskym trendom, no súbežné prehliadanie detí s vyšším vzdelávacím potenciálom a minimálna pozornosť podmienkam vzdelávania majoritnej časti detskej populácie sú spoločensky nebezpečné a ekonomicky nezodpovedné.

Heslovitý, nerecenzovaný zápis zo seminára