Archív kategorií: Rokovania s partnermi

Rokovanie s pani ministerkou Lubyovou

Vo štvrtok 14. decembra 2017, prijala pani ministerka Martina Lubyová za prítomnosti generálneho riaditeľa Galana zástupcov ARŠG SR. Predmetom rokovania boli problémy s normatívnym financovaním gymnázií, ktoré neumožňuje školám plniť požiadavky stanovené štátnym vzdelávacím programom.
Diskutovali sme o katastrofálnom stave v matematickom vzdelávaní a diskriminačnom postavení maturity z matematiky na gymnáziách.
Asociácia vyjadrila nespokojnosť s prežitým administratívnym prístupom k prijímaniu na štúdium na stredné školy, počnúc určovaním  plánov výkonov a to osobitne na osemročné gymnaziálne štúdium.

Odovzdali sme pani ministerke písomne spracovaný prehľad priorít ARŠG SR.  

Informovali sme pani ministerku o existencii Zväzu školských asociácií a združení, zmluve ktorú má podpísanú s ministerstvom a snahe naplniť obsah tejto zmluvy, teda podieľať sa na strategických plánoch vzdelávania na Slovensku. Pani ministerka vyslovila záujem o užšiu komunikáciu so ZŠAaZ.

 

Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi SMS a ARŠG SR

Memorandum o partnerstve a spolupráci

medzi

Slovenskou matematickou spoločnosťou a Asociáciou riaditeľov štátnych gymnázií SR.

Preambula

Slovenská matematická spoločnosť a Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR spoločne uznávajúc rozhodujúci význam vzdelania pre kultúrnu aj ekonomickú budúcnosť Slovenka ako hrdej a sebazodpovednej krajiny, si uvedomujú kľúčovú úlohu matematického vzdelávania na základných a stredných školách a svojej zodpovednosti za toto vzdelávanie. Preto sa rozhodli vytvoriť partnerstvo, ktoré by malo vytvoriť platformu na formovanie i podporu matematického vzdelávania na základných a stredných školách.

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií :

  • Bude iniciovať u riaditeľov gymnázií aby podporovali členstvo svojich učiteľov v SMS/JSMF

  • Bude iniciovať u riaditeľov gymnázií aby podporovali účasť svojich učiteľov na podujatiach SMS

  • Poverí svojich zástupcov zodpovedných za spoluprácu so SMS a pobočiek JSMF

  • Každý rok na jednom zo svojich seminárov zaradí do programu bod „ Výsledky partnerstva s SMS/JSMF“

  • Aktívne prijme výzvy SMS na riešenie problémov alebo podporu projektov SMS

  • Bude iniciovať u riaditeľov gymnázií, aby na regionálnej úrovni gymnáziá prevzali líderstvo v komunite učiteľov matematiky

Slovenská matematická spoločnosť

  • Na svojich konferenciách a iných vhodných podujatiach bude zaraďovať problematiku výučby matematiky na základných a stredných školách

  • Poskytne riaditeľom gymnázií výsledky analýz, štúdií a výskumu, ktoré sa dotýkajú matematického vzdelávania na základných a stredných školách, pre potreby inovácie Školských vzdelávacích programov a ich manažérskeho rozhodovania.

  • Bude v spolupráci s ARŠG aktívne hľadať cesty k modernizácii, no zároveň dostatočnej stabilite Štátneho vzdelávacieho programu a vyučovaniu matematiky

  • Bude iniciovať u svojich členov ústretový aj aktívny prístup k ponuke kvalitných programov kontinuálneho vzdelávania v didaktike matematiky

Karol Mikula

Jozef Škorupa

za Slovenskú matematickú spoločnosť

za Asociáciu riaditeľov štátnych gymnázií

V Bratislave 13.mája 2016

Verzia na stiahnutie

Rokovanie s ministrom školstva Petrom Pellegrínim 31. augusta 2014

Stretnutie užšieho prezídia ARŠG na pozvanie pána ministra Pellegríniho. Pán minister vyjadril ochotu a potrebu úzkej spolupráce s ARŠG ako jednou z najvýznamnejších profesných organizácií rezortu. Vzájomne sme si vymenili názory na priority a a potreby rezortu osobitne gymnaziálneho štúdia. Pán minister vyslovil odhodlanie razantných, no premyslených krokov