Archív kategorií: Aktuality

Prečo si (ne)vyberať strednú školu podľa rebríčka INECO

Kvalita škôl je odjakživa živá téma. Veľmi dôležité je vnímať kvalitu školy nielen v súvislosti s kvalitou vzdelávania ktoré poskytuje, úspešnosti a uplatniteľnosti absolventov, ale aj z hľadiska klímy, kultúry, hodnôt, … (podľa Komenského „dieľňa ľudskosti“). V ostatných rokoch, hlavne v súvislosti s počtami prijímaných žiakov, a teda pozície školy na „trhu vzdelávania“, má hodnotenie škôl aj marketingový význam.

INECO spracováva dostupné údaje o školách, a ikeď vyvracajú tvrdenie o rebríčku, školy sa môžu na základe ich hodnotenia porovnávať. PaedDr. Vladimír Lajčák PhD. viacročný riaditeľ na Gymnáziu Kukučínova 1 v Poprade, teraz riaditeľ Strednej školy v Poprade, napísal článok, ktorý si môžete prečítať aj stiahnuť.

Prečo si nevyberať strednú školu podľa rebríčka INEKO.

Minimálne dvakrát do roka celá verejnosť narazí na titulky v novinách, spravodajských weboch  a následne i na stránkach jednotlivých škôl, ktoré často bombasticky informujú o rebríčkoch najlepších základných a stredných škôl na Slovensku. Táto situácia sa cyklicky opakuje a keďže pred pár dňami sme túto situáciu zažili opäť,  rozhodol som sa verejnosť upozorniť, že rebríček „najlepších škôl“ sa korektne zostaviť nedá a už vôbec nemožno za hodnoverný ukazovateľ najlepších škôl považovať rebríček zostavovaný v INEKO – v Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy. 

Na úvod by som chcel zdôrazniť, že motívom mojej analýzy nie je neúspech školy, ktorú  riadim v „rebríčku“, pretože tá v ňom ešte nevystupuje a gymnázium, ktoré som ešte pred krátkym časom riadil, je vo svojej kategórii v top desiatke. 

Problém č. 1. Je vôbec možné zoradiť školy do nejakého rebríčka? Aké sú exaktné ukazovatele kvality žiaka, učiteľa, školy, vzdelávacieho systému, kvality práce zodpovedného ministerstva?

Odpoveď nájdeme prakticky vo všetkých epistemiologických súčastiach filozofických systémov – kvalitatívny výkon, akým je i  vzdelávanie a výchova, sa nedá verifikovateľne popísať  kvantitatívnym meraním. Každý takýto pokus stroskotáva na nevyhnutnej redukcii problematiky a abstrahovaní nekvantifikovateľných súčasti problematiky. Teda zákonite budeme hodnotiť iba to, čo nejakým spôsobom „oceniť“ vieme a ostatné vynecháme. Ambícia INEKO je teda v samotnom základe problematická.

Problém č. 2. Samozrejme rešpektujeme, že veda je  vždy založená a istom stupni abstrakcie a na rešpektovaní hraníc pravdepodobnosti, no striktné dodržiavanie vedeckých postupov bezpečne vedie k odhaľovaniu podstaty javov  a ich súvislostí. Otázkou ale je, či  metodológia INEKO spĺňa parametre vedeckosti, alebo aspoň odbornosti natoľko, aby INEKO mohlo na jej základe tvrdiť to čo tvrdí, alebo čo minimálne podsúva.

Na obhajobu INEKO je však potrebné povedať, že pri prvom otvorení ich stránky s rebríčkami, Vás upozornia na to, že „Rebríčky škôl uvedené na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.“ Nikdy a nikde som sa však nestretol s výhradami INEKO na interpretáciu ich rebríčkov v masmédiách ako rebríčkov „najlepších škôl“, dokonca „najhorších škôl“ (!)  a  formulácia i kontext „upozornenia“ je vágna a pravdepodobne má iba ochrániť INEKO pred súdnymi žalobami.  Naopak, INEKO bez zábran uvádza zdroje, ktoré prebrali jej rebríčky vo vyhľadávačoch vedľa vlastného internetového sídla ako: „najlepšie základné a stredné školy na základe výsledkov ich žiakov“. 

Dovolím si povedať, že ani skromná ambícia formulácie z upozornenia, že iba  „informujú o výsledkoch žiakov“ nezodpovedá použitej metodológii a zostavovanie rebríčkov škôl na  základe využitých nástrojov a postupov nezodpovedá ani základnej úrovni odborného posudzovania, nie to ešte vedeckému postupu.  Inými slovami rebríčky hodnotenia stredných škôl sú paškvil s nulovou výpovednou hodnotou vo vzťahu k ambícii porovnať kvalitu škôl, či „informovať o výsledkoch žiakov školy“ komplexne.

Pozrime sa na základe akých kritérií INEKO zostavuje rebríčky. Venovať sa budeme stredným školám, posúdenie hodnoty rebríčkov posudzovania základných škôl nechám na kolegov zo ZŠ.

Kritérium 1      Výsledky dosiahnuté žiakmi školy v externej časti maturitnej skúšky. 

Tieto výsledky tvoria rozhodujúcu časť hodnotenia pre gymnázia, do rebríčka sa zaratúvajú výsledky za posledné štyri roky, so znižujúcim sa koeficientom v závislosti časového odstupu od skúšky.

Ak by INEKO zostavovalo osobitné rebríčky za výsledky v jednotlivých predmetoch a uvádzalo by ich ako čiastkové (ako to robí NUCEM), bolo by to v poriadku. Namiesto toho  INEKO čiastkové výsledky z troch maximálne štyroch predmetov zráta a neadekvátne generalizuje do sumárneho rebríčka. Externá časť maturitnej skúšky je iba jednou tretinou, maximálne  – v matematike, jednou polovicou maturitnej skúšky! Na gymnáziách sa vyučuje v závislosti od školského vzdelávacieho programu 13 povinných  predmetov a 5 – 25 voliteľných. INEKO robí závery na základe výsledkov zo zlomkov  troch, maximálne štyroch predmetov! Absurdné. 

Navyše externá časť maturitnej skúšky (EČ MS), má obrovskú slabinu a tou je, že sa nedá pokladať za objektívnu. Validiná a reliabilná určite je vďaka práci bývalého NUCEMu (Národného úradu certifikovaných meraní v školstve), ale samotnú písomnú skúšku dozorujú interní učitelia školy. Ako dôsledne, to závisí od prístupu školy i od serióznosti jednotlivých učiteľov, ale je isté, že bez externého dozoru sú výsledky vždy ľahko spochybniteľné. Nie je to síce problém NUCEMu, neochota odstrániť tento základný nedostatok externej časti ministerstvom školstva etc. je dlhoročná a konzistentná, bez ohľadu na to, kto práve vládne. Vie o tejto slabine IVEKO? Malo by, najmä keď základe našich informácií a skúseností  tento problém skúšku diskvalifikuje pre objektívne porovnávanie.

Hodnotenie EČ MS má u gymnázií váhu 60% z celkového hodnotenia, u SOŠ 40%.  Urobiť za uvedených okolností z výsledkov EČ MS hlavné alebo dôležité  kritérium hodnotenia je hrubá neznalosť reality alebo diletantstvo. Aplikovať tento prístup i na stredné odborné školy je výsmech ich poslaniu a obsahu vzdelávania. 

Kritérium 2      Uplatnenie absolventov SŠ. 

Aký má vzťah proklamovaný cieľ „informovať o výsledkoch žiakov školy“ s nezamestnanosťou žiakov a celkovou nezamestnanosťou v okrese?  Nakoľko je nezamestnaný absolvent výsledkom práce školy a výsledkom štúdia žiaka? Aký je  podiel školy na tomto výsledku? Je to merateľné, bodovateľné? Určite nie, napriek tomu je to hlavné kritérium pre hodnotenie SOŠ, tvorí až 50% z celkového hodnotenia školy a u gymnázií je to kritérium s váhou 25%. Aký génius, na základe akých výskumov vystrelil do sveta tieto čísla a rozhodol, že merajú výkony žiakov?  

A ak niekto povie, že školy majú pružne reagovať na vývoj trhu v regióne, tak by mal vedieť, že od pružnej reakcie školy po prvého maturanta v novom odbore prejde minimálne šesť rokov.

Kritérium 3       Mimoriadne výsledky žiakov

Na rozdiel od všetkých ostatných kritérií je tento ukazovateľ k proklamovaným cieľom objektívny, validný a v celku i reliabilný. V podstate prepočítava peniaze, ktorá škola dostane od ministerstva školstva etc. za medailové umiestnenia v celoštátnych a medzinárodných kolách súťaži organizovaných alebo akceptovaných ministerstvom. 

Toto nedoceňované a nikde osobitne nezverejňované kritérium hovorí o tom, koľko je v škole mimoriadnych žiakov a učiteľov, ktorí  vedia navyše tvrdo pracovať. Nebojím sa na základe vlastných skúseností povedať, že najmä medailisti predmetových olympiád a učitelia, ktorí ich pripravujú sú špičkou tejto krajiny vo svojej generácii a profesii. 

Gymnáziá môžu za toto kritérium získať 15%, stredné odborné školy 10%. Prečo práve toľko? Opýtajte sa „expertov“ z INEKO.

Aj toto kritérium však má problém, jednotlivé odborné, vedecké a spoločenské oblasti nie sú pokryté súťažami parametricky a najmä v športe úspechy nie sú zásluhou školy, ale športových klubov, ktorých sú žiaci školy členmi. 

Ďalšie kritériá: výsledky Štátnej školskej inšpekcie na školách, počet učiteľov, finančné zdroje…..

INEKO ich v metodike uvádza, no v celkovom hodnotení ich neberie do úvahy. Našťastie, rebríčky by boli ešte zavádzajúcejšie. 

Ak sa čitateľom aj po prečítaní môjho príspevku zdá, že rebríčky škôl INEKO o niečom dôležitom informujú, neberiem Vám to. Z môjho pohľadu sú vo vzťahu k meraniu výkonov žiakov, škôl, či nedajbože k posudzovaniu akejkoľvek kvality výučby  také presné, ako je tridsať centimetrové pravítko presným nástrojom na meranie obsahu CO2v atmosfére. Žiaľ ich masmediálna interpretácia – „najlepšie/najhoršie“ navyše vyvolala dôsledky, ktoré v konečnom dôsledku robia školstvu veľmi zlú službu.

V Poprade 3.3. 2024                                                    PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.

Opustil nás Štefan Kristofčák

31.januára 2024 nas po ťažkej chorobe opustil dlhoročný riaditeľ Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej Štefan Kristofčák. Štefan bol ľudsky veľký človek, so širokým záberom záujmov, spoločensky aktívny a úžasný priateľ. Česť jeho pamiatke.

Opustil nás Dušan Nebus

V stredu 22.novembra 2023 zomrel vo veku 67 rokov dlhoročný riaditeľ Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade Dušan Nebus. Bol otcom bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie, aktívny člen asociácie, verejne sa angažoval v Poprade. Bol nositeľom zlatej medaily sv. Gorazda ale aj nemeckého štátneho vyznamenania. Kto ho poznal, nech mu venuje spomienku.

Stretnutie s Ministrom školstva

Z iniciatívy pána ministra Druckera sa 3. novembra 2023 stretli s pánom ministrom zástupcovia prezídia ARŠG SR a zástupcovia ZŠAaZ. Predložili sme pánovi ministrovi naše očakávania od novej vlády. Pán minister naznačil základné smerovanie vládneho programu v oblasti vzdelávania a jeho pôsobenia ako ministra školstva. Prisľúbil nám trvalú spoluprácu a konzultovanie zásadných smerovaní.

Návrh na riešenie ospravedlňovania absencie žiakov

Pán minister Ján Horecký oznámil ARŠG, že chce legislatívne riešiť ospravedlňovanie absencie žiakov tak, aby nevznikali podmienky na svojvoľnú neúčasť žiakov na vyučovaní, no aby sa zbytočne nezaťažovali pediatri administratívou a aby prioritou bol liečebný režim a nie návšteva lekára, Pri nedostatku pediatrov je potrebné aby mali dosť času na zdravotnú starostlivosť a nie aby vykonávali admninistratívne úkony smerom k školám.

Pán minister požiadal ARŠG o návrh, ako sa k tomuto problému postaviť pri legislatívnom riešení. Pracovní skupina z členov prezídia spracovala návrh, ktorý bol zaslaný pánovi ministrovi 21.4.2023. Návrh na stiahnutie.

Rokovanie Zväzu školských asociácií a združení

14. apríla 2023 sa uskutočnilo rokovanie Zväuzu školských asociácií a združení kombinovanou formou. Prerokovávali sa problémy a otázky jednotlivých členských organizácií. Cieľom bolo naformulovať tie oblasti, na ktoré je spoločný názor a tieto poslať pánovi ministrovi. Dohodlo sa, že bude použitá forma návrhov.

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení
Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

1.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR zakomponovať do zákona, aby inflačný
koeficient vyhlásený Národnou bankou Slovenska bol prepočítaný do
normatívneho príspevku od januára nasledujúceho roku.

2.         Navrhujeme upraviť legislatívu (ZP, zákon o pedagogických
zamestnancoch) tak, aby sa umožnilo zamestnávanie učiteľov s
nedostatkovou aprobáciou i po dovŕšení veku 65 rokov opakovane.

3.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR legislatívne spresniť požiadavku
MŠVVaŠ SR zverejňovania maturitných zadaní tak, aby to bolo v súlade s
predpismi a bolo to pre učiteľa i žiaka zmysluplné.

4.         Navrhujeme obnoviť dôveru k riaditeľom stredných škôl, aby
nemuseli robiť v rozpore s ich pracovnými povinnosťami „kuriérov“
doručovania maturitných zadaní písomnej formy externej časti
maturitných skúšok.

5.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie jednotného systému
zadávania a zasielania prihlášok žiakov na stredné školy.

6.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie kritérií prijímania
ukrajinských žiakov na stredné školy a do 1. ročníka základnej školy.

7.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR rešpektovať možnosť prestupu žiaka
medzi školami do maximálneho počtu žiakov na triedu stanoveného
školským zákonom a zároveň aktualizovať prostredníctvom RIS – u
normatív zainteresovaných škôl.

8.         Navrhujeme  systémovo riešiť organizačné a finančné
zabezpečenie predmetových olympiád, súťaží a podporu talentovaných a
nadaných žiakov.

9.         Navrhujeme otvoriť tému digitálneho príspevku pre
priemyslovky a študijné odbory.

10.     Navrhujeme MŠVVaŠ SR  predĺženie vykonania aktualizačného
vzdelávania do konca augusta 2023 (nie do 30.6. 2023).

11.     Navrhujeme doručiť na školy kultúrne poukazy v termíne, kedy
sú všetci žiaci ešte v škole, najneskôr v mesiacoch február – marec,
nie cez prázdniny.

Záverom si dovoľujeme navrhnúť zmenu systému procesu legislatívnych
úprav vyššou akceptáciou hlasu „zdola“, čo by umožnilo predcházať
zásadným rozporom a pripomienkam v procese MPK a urýchlilo samotný proces žiadanej zmeny v prospech skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

Jarný seminár ARŠG SR 2023

V Rajeckých Tepliciach bol 3. až 5. apríla 2023 za účasti 104 členov, pravidelný jarný seminár asociácie.

Z programu:

Blok rokovania s Štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Slavomírom Partilom a generálnym riaditeľom sekcie stredných škôl Karlom Jakubíkom

Vystúpenie hlavnej školskej inšpektorky Alžbety Štofkovej Dianovskej:  Výsledky inšpekčnej činnosti a odporúčania pre gymnáziá .
prezentácia na stiahnutie
Praktická pomôcka k wellbeingu v školskom prostredí. https://www.ssi.sk/2023/04/14/wellbeing/

Ivana Gregorová, Karel Dvořák  – EduQKompetencie pre 21. storočie

Prezentácie kolegov z ARŠG SR – Gymnázia Fiľakovo: Mgr. Juraj Péter:  „Potulný microbit a Prelietavé drony v BBSK“.

Plenárne zasadnutie ARŠG SR

prijímanie a predstavenie nových členov, informácie o aktivitách prezídia v období od jesenného seminára, reflexia na zmeny v legislatíve a problémy gymnázií.

Prijatie záverov. Závery na stiahnutie

Prezentácia partnerov 

Roman Lysina WR Datacentrum 

Marek Urban 365 Services – ponuka aktualizačných vzdelávaní
Na stiahnutie: Prezentácia, InovVzdel-kyberčikana, AktVzd kyberšikana, AktVzd DigiZrucnost. Prezentácia EduCoach

Nikola Malčeková E-soft ( predaj elektronických násteniek)

Prezentácia ponuky elektronických násteniek 

Mária Okálová Abc Edu 

Prezentácia učebníc pre gymnáziá

Veronika Pulišová Indícia Finančná gramotnosť   

Naši  partneri a podporovatelia na jarnom seminári :

Delikomat coffee break

Stánky: Stiefel

365 Services

ABC edu

E-soft 

Nexineo Michal Mornár

Jesenný seminár ARŠG

10. októbra až 12.októbra 2022 sa v hoteli Atrium v Novom Smokovci konal pravidelný jesenný seminár ARŠG SR. Tentokrát bez účasti zástupcov ministerstva školstva a jeho priamo riadených organizácií. Asociácia prerokovávala dopady posledných legislatívnych zmien, skúsenosti s prijímacieho konania, predpokladané dopady na ukončovanie štúdia, aplikačnú prax zmien v zákone o pedagogických zamestnancoch a mnohé iné problémy.

V bloku Príklady našich aktivít sme si vypočuli :

Prezentáciu o zapojení Gymnázia I. Horvátha do projektu „Škola udržateľnej budúcnosti“

V bloku „PARTNERI“ sme si vypočuli prezentácie:

Medzinárodná cena vojvodu z Edinbugru – DofE ( Ján Smolka)

School United (Marián Majtán)

  • projekt “Hrdá škola”
  • e-shop oblečenia s motívom školy 
  • prezentácia

365 Services ( Marek Urban)

  • Modul Šikana v SharePointe /prevenčno nahlasovací modul/
  • Aktualizačné vzdelávanie Office 365 a Kyberšikana 

ABC Edu ( Mária Okálová)

Ponuka moderných učebníc s dodporúčacími doložkami MŠVVaŠ

Nexineo  ( Róbert Zuber)

Ako ušetriť energiu, priestor v učebni informatiky – možnosti zefektívnenia vyučovania

Woca click (Edwar Radzo)

Ako sa naučiť, precvičiť a zlepšiť si viacjazyčné slová a frázy. Prezentácia:

Edu VR (Miloš Mrovčák)

3D učebňa – využitie na jednotlivé predmety

Airo (Roman Lysina)

Výhody využitia interaktívnych dotykových displejov Optoma

Alternatívny prístup ku kurikulárnym zmenám, cez úrovne kompetencií (de Jaeger)

Komplexné predstavenie rozširovania využívania úrovní kompetencií (A1 až C2), ktoré bolo uplatnené pri tvorbe Jednotného referenčného rámca pre cudzie jazyky, aj na ostatné predmety (metodológia DaCoSiDe). Prístup rešpektuje individuálny vzdelávací potenciál žiakov, ich vlastné plánovanie sebarozvoja a umožňuje každému žiakovi dosiahnuť niektorú z úrovní kompetencií, teda zažiť úspech pri vzdelávaní sa.

Model sa použil v projekte FinQ kde bolo zapojených 12000 žiakov. Testovanie prinieslo relevantné výsledky, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre všetky cieľové skupiny (žiačky a žiaci, pedagogickí zamestnanci, rodičia, zamestnávatelia a pod.), čo dokazuje perspektívnosť tohto programu.

Odkazy: Podrobnejšia charakteristika prezentácie a odkaz na stránku projektu FinQ. Projekt odborne zastrešuje platforma EduQ, ktorá má ambície rozšíriť metodológiu DaCoSiDe na ďalšie oblasti vzdelávania.

Rokovania v tematických pracovných skupinách.

Prijímacie pokračovanie

Ukončovanie štúdia

Plány výkonov, prestupy, … VS financovanie

Ukrajinci a náš školský systém

Pracovný čas, práca nadčas, …

Postavenie riaditeľa

Závery seminára na stiahnutie