Archív kategorií: Aktuality

Prijatie zástupcov ARŠG SR ministerkou školstva

Pani ministerka školstva Martina Lubyová prijala 28. októbra 2019 troch členov prezídia ARŠG SR a prezidenta ZŠAaZ. Takmer dvojhodinové stretnutie sa nieslo vo veľmi otvorenom a konštruktívnom duchu. Predstavili sme pani ministerke priority asociácie a závery jesenného seminára. Vysvetlili sme si mnohé názory a postoje. Diskutovali sme aj o poslaní a fungovaní Zväzu školských asociácií a združení.

Predstavenie záverov jesenného seminára.

Jesenný seminár ARŠG

Seminár sa konal 14. až.16. októbra v Rajeckých Tepliciach

Z programu:

Otvorenie, predstavenie ARŠG SR novým kolegom, predstavenie nových kolegov.

Informácie prezídia o aktivitách od jarného seminára:
Škorupa – maturita z matematiky,
Vaterková – rozporové konania,
Kyndl – Eurofondy, finančná gramotnosť

Blok hlavnej štátnej školskej inšpektorky
Prezentácia pilotného merania kvality a výkonnosti gymnázií v závislosti od veľkosti školy a počtu uchádzačov o štúdium ( HŠI Viera Kalmárová)

Informácie predsedu OZPŠVaK
Inforácie o vývoji miezd v rezorte školstva a aktivitách OZPŠaV (predseda OZ Pavol Ondek)

Slovo zriaďovateľa:
Prezentácia aktivít a zámerov Odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja

Kto je ďalší
Úrad pre ochranu osobných údajov (Z. Pethoová)

Nové trendy v prevencii extrémizmu
Odbor prevencie kriminality MV SR p.Halcin

Licenčná politika Microsoftu, OFFICE 365, …

Interné rokovanie ARŠG SR k prioritám na nasledujúce obdobie:
Čo gymnáziá najviac ohrozuje
Čo gymnáziá najviac potrebujú
Čo je potrebné na gymnáziách rozvíjať.
Prijatie záverov

Závery seminára

Jarný seminár 2019 v Tatrách

15. až 17 apríla sa v hoteli Atrium v Novom Smokovci konal pravidelný jarný seminár ARŠG SR.

Z programu:

Pondelok 15. 4 2019

Aktivity prezídia od októbra 2018
Informácie z MŠVVaŠ SR Igor Gallus
Zákon o pedagogických zamestnancoch   Ján Sitarčík
“ Planet-lover“ – Projekt enviromentálneho vzdelávania

Utorok 16. 4. 2019

 Ja Slovensko
DoFE – Cena Vojvodu z Edinburgu Ján Smolka
SINO zero klient
 “ Hodnotiace nástroje“ prof. Gadušová UKF Nitra
Informácie predsedu OZPŠVaK  Pavel Ondek
 Aplikácia Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci pri výkone štátnej správy riaditeľom gymnázia pani Kusyová Infocom
Soitron + microsoft

Streda 17. 4. 2019

Vzdelávanie „Využívanie elektronickej schránky v podmienkach škôl“ pani Kusyová Infocom 

Závery seminára

 

Konferencia o matematike v NR SR

V priestoroch Národnej rady SR pod gesciou predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu a šport   Ľubomíra Petráka sa 2. apríla 2019 uskutočnila konferencia o vyučovaní matematiky.  Konferencia bola z iniciatívy Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej matematickej spoločnosti.

Predložená bola Analýza požiadaviek
vysokých škôl a trhu práce na absolventov
stredných škôl z pohľadu matematickej
gramotnosti a návrh opatrení na skvalitnenie
matematického vzdelávania
 Sprievodná prezentácia (nekompletná) je tu

Za ARŠG SR vystúpil Jozef Škorupa – prezentácia je tu.  Východiskové stanovisko je tu.

V závere boli prijaté závery, ktoré prezident ARŠG SR nepodpísal. keďže nemal mandát podporiť povinnú maturitnú skúšku z matematiky, rozšíriť počet hodín povinného predmetu a oddelenie prípravy učiteľov pre ISCED2 a ISCED3.

To však nič nemení na stanovisku ARŠG SR , že matematika na základných a stredných školách je v kríze a asociácia sa bude aktívne a iniciatívne podielať na všetkých aktivitách, ktoré (podľa názoru ARŠG) situáciu zlepšia bez popretia princípov slobodnej voľby vzdelávacej cesty žiaka a zavádzania externej negatívnej motivácie.

Opustil nás Ivan Luknár

22. novembra 2018 nás opustilLuknar dlhoročný člen prezídia asociácie, bývalý riaditeľ Gymnázia Pierra de Cubertina v Piešťanoch, Ivan Luknár .

Parte-Ivan_ Luknar

Za Asociáciu riaditeľov štátnych gymnázií sa  s Ivanom rozlúčla Edita Lysinová:

Vážené smútočné zhromaždenie.

Smrť je vždy nečakaná a smutná udalosť. Každý deň zomiera mnoho ľudí, no ak odíde človek, ktorý nám bol blízky, jeho smrť nás zasiahne ešte bolestivejšie.
Drahý Ivanko,
Keď si sa v júni 2014 rozlúčil s kolegami riaditeľmi štátnych gymnázií, aby si nabral silu a energiu sľúbil si, že ešte prídeš na našu asociáciu, kde sme predtým spolu strávili veľa spoločných chvíľ naplnených prácou, ale aj veľmi príjemnými a osožnými rozhovormi. Toto bol asi jediný sľub, ktorý si nedodržal. Už si neprišiel. Miesto Teba prišla iba bolestivá a smutná správa, že si nás navždy opustil.
Ty, ktorý si dlhé roky úspešne porážal krutý údel, Ty , ktorý si zakaždým , znova a znova, našiel v sebe silu vstať a kráčať ďalej. Ukazoval si, ako treba, a ako možno zdolávať prekážky zdanlivo neprekonateľné a zachovať si pri tom dôstojnosť a ľudskosť. Všetci sme Ťa preto obdivovali. Teraz Ti však už neostalo dosť sily na ďalšiu bitku s osudom.
Nám – kolegom riaditeľom bude chýbať Tvoja priamosť a racionalita zabalená v ohromnej dávke ľudskosti.
Ty si sa nikdy si sa nepotreboval zviditeľniť hlasným slovom, za Teba hovorili činy. Svojou nekonfliktnou povahou a obrovským srdcom si si vedel získať prirodzený rešpekt a úctu medzi nami . Vždy, keď som Ti zavolala, aby som Ti porozprávala novinky v asociácii, nikdy si nezabudol pozdravovať kolegov riaditeľov. Navždy Ti budem vďačná za všetky cenné rady, ktoré si mi ako začínajúcej riaditeľke povedal a keď si sa rozhodol odísť na zaslúžený odpočinok, cítila som sa veľmi poctená, keď si ma za seba navrhol do prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií. Dlhé roky si v tejto inštitúcii bol stabilným členom a pevnou oporou, lebo ty si bol pedagógom celou svojou dušou i srdcom.
Ďakujeme Ti, Ivanko, za Tvoju prácu . Sme vďační, že osud nám doprial stretnúť ťa a za možnosť spolupracovať s Tebou.
Milý náš Ivanko,
učiteľské nebo je od minulého týždňa jasnejšie o jednu hviezdu, ale tu dole ostalo jedno miesto prázdne. Ešte dlho sa nám nebude dariť nehľadať Ťa v telefónnych zoznamoch a nechcieť si vypýtať radu alebo povzbudenie.

Sú však veci, ktoré nechceme, ale musíme ich prijať.
Sú veci, o ktorých nechceme vedieť, ale musíme ich poznať.
A sú ľudia, bez ktorých nemôžeme žiť, ale musíme ich nechať odísť.

Drahý Ivanko, odpočívaj v pokoji.

Víťazi SOITRON spol s.r.o

Mená výhercov tomboly pre Office 365 zo spoločnosti Soitron.

 1. Miesto – 100% zľava na implementáciu Office 365 alebo konzultačné služby:  Monika Sihelská,  Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda

 2. Miesto – 50%  zľava na implementáciu Office 365 alebo konzultačné služby:  Zuzana Vaterková;  Gymnázium, Metodova 2, 82108 Bratislava

 3. Miesto – 50%  zľava na implementáciu Office 365 alebo konzultačné služby:    Ľubomír Sobek; Gymnázium, Alejová 1, Košice

Jarný seminár 2018 Permon

Pracovný seminár ARŠG SR,
16. 4. – 18. 4. 2018 v  Grandhoteli Permon Podbanské.

Z programu rokovania

Pondelok 16. 4. 2018

 SINO ZEROclient – IKT UČEBŇA 21.STOROČIAMartin Minárik
JA Slovensko: Peter Kalcevský
Sekcia Štrukturálnych Fondov EÚ: Veronika Paľková riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ odbor pre OPĽZ a OPV

Ingormácie prezídia o aktivitách od jesenného seminára
Maturita z Matematiky – Škorupa
príprava zákona o PZ – Vaterková
príprava akčného plánu k NPRVaV – Škorupa
Memorandum s IT akadémiou

Utorok 17. 4. 2018

Prijaté a realizované opatrenia vyplývajúce z práce debyrokratizačnej komisie
I
nformačné systémyv rezorte školstva:  Július Ertl.
O
dbor správy rezortných dát sekcia informatiky a správy rezortných dát MŠSR: Tomáš Veress
Systém Digiškola
Informácie OZPŠaV:  Pavel Ondek  predseda OZPŠaV
Zmeny v zákone o školskej správe a samospráve v školstve
Aktuálne problémy gymnázií

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch: Pán Ján Sitarčík odbor PaOZ MŠVVaŠ SR
Informácie MPC:  pani Rychnavská

Čo čaká matematiku na gymnáziách
IT akadémia: doc. Šveda

Streda 18. 4. 2018

Exkurzia ( fakultatívna exkurzia do Kôprovej doliny alebo Tichej doliny : sprievodca TANAPu)

Závery seminára