Archív kategorií: Aktuality

Jesenný seminár 2021

11. až 13. októbra 2021 sa v Hoteli Átrium v Starom Smokovci zišli po dvoch rokoch Covidpauzy členovia ARŠG SR a ich hostia na „pravidelnom“ jesennom seminári.

V pondelok popoludní sme sa venovali skúsenostiam a dôsledkom dištančného vzdelávania na duševné zdravie žiakov aj učiteľov. Prezentované nám boli možnosti OFFICE 365 v licencii A3 a možnosti využívania IT akadémie.

V utorok ráno sme rokovali so svojimi zriaďovateľmi, oboznámili sme sa s tézami Asociácie základných škôl sformulovanými na rokovaní 11. októbra. Potom sme rokovali s pánom ministrom školstva, generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl, telekonferenčne s pánom Sitarčíkom o pripravovaných zmenách a o tom čo a prečo sa udialo tak ako sa udialo.

V stredu po raňajkách sme ešte diskutovali o budúcnosti maturitnej skúšky.

Zápis a závery rokovania.

Stanovisko k listu OZPŠaV poslancom NR SR

OZPŠaV poslal poslancom NR SR list, v ktorom ich žiada o kritický a zodpovedný prístup k legislatívnemu ukotveniu niektorých zmien v štátnych vzdelávacích programoch a organizácii vzdelávania v základných školách. List je v prílohe.

Asociácia k listu vydáva takéto stanovisko:

Stanovisko k listu OZPŠaV z júna 2021 poslancom NR SR k novelizácii zákona 245/2008 Z.z.

Prezídium Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR vníma pozitívne ambície ministerstva školstva realizovať viaceré zmeny smerujúce ku skvalitneniu vzdelávania, ale aj ku skvalitneniu fungovania slovenského školstva.

Na druhej strane, na základe skúseností od roku 2008, musíme súhlasiť s názorom OZPŠaV, že lepšia je žiadna zmena, ako zmena realizovaná zle. Teórie riadenia zmeny jednoznačne akcentujú nutnosť vytrvalej a empatickej komunikácie nositeľov alebo lídrov zmeny, s aktérmi zmeny. Nevyhnutnou podmienkou zavádzania zmeny je, aby rozhodujúci aktéri zmeny potrebu zmeny prijali. I keď sa plánované zavádzanie cyklov a zmeny v ŠVP gymnaziálneho vzdelávania priamo netýka, z nášho pohľadu ani podmienka komunikácie ani podmienka zvnútornenia splnené nie sú a teda zmena je s veľkou pravdepodobnosťou odsúdená na neúspech. Na neúspech poznačený množstvom práce, frustrácií a exploatácie učiteľov, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou prejaví negatívne tak na ich práci v triedach, ako aj celkovej profesnej a ľudskej kondícii.

Nevieme či zavedenie cyklov prinesie zlepšenie vzdelávania alebo nie. Veríme autoritám a predpokladáme, že to môže byť dobrý model, no predkladaný spôsob jeho zavedenia považujeme za veľmi riskantný, až nezodpovedný. Navyše je tu veľa súvisiacich otázok na ktoré vôbec nepoznáme odpovede.

Chápeme odmietavý postoj Asociácie základných škôl, chápeme kritický postoj OZPŠaV a považujeme ich za oprávnené.

V Liptovskom Mikuláši 15. 6. 2021

Opustil nás Milan Ftáčnik

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií sa s hlbokou ľútosťou a úctou lúči s bývalým ministrom školstva Milanom Ftáčnikom. Pán Ftáčnik považoval vzdelanie za veľké bohatstvo aj nádej pre našu krajinu. Vzdelávaniu venoval veľa svojej energie a času. Vážime si jeho snahu o všeobecne akceptovaný, moderný a perspektívny národný program výchovy a vzdelávania a pokojný a konštruktívny dialóg s oponentmi pri jeho formulovaní.

Stanovisko ARŠG k iniciatívam na zrušenie prijímacích skúšok

Východisko

Prijímanie na štúdium na stredné školy je veľmi zásadný, až osudový proces pre uchádzačov o toto štúdium.  Pandemická situácia výrazne do tohto procesu zasahuje, komplikuje ho a prináša neistotu pre žiakov. Riaditelia stredných škôl, ktorí sú zo zákona zodpovední za prijímanie na štúdium, dlhodobo pripravujú prístupy a postupy tak, aby celý proces bol čo najobjektívnejší, najspravodlivejší, ale predovšetkým, aby dokázali skutočne vybrať na štúdium takých uchádzačov, ktorí majú na to najlepšie predpoklady. Niektoré gymnáziá nedokážu bez prijímacích skúšok vybrať uchádzačov, ktorých počet neprekračuje určený „najvyšší počet prijímaných žiakov do prvého ročníka“ . Je samozrejmé, že pripravované postupy vychádzajú tak z pandemických opatrení, ako aj z rešpektovania spôsobu vzdelávania za posledný rok a zohľadňujú aj  predpokladaný psychický stav uchádzačov.

Vyjadrenie ARŠG SR

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, ako profesné združenie, žiada MŠVVaŠ SR, aby žiadnym plošným spôsobom nezasiahlo do aktuálne predpokladaného priebehu prijímacieho konania. Absolútne  zásadne odmietame plošné zrušenie prijímacích skúšok. Sme schopní a pripravení zrealizovať prijímacie skúšky pri zachovaní pandemických opatrení v priestoroch školy a v určených termínoch. Pripúšťame však možnosť, že MŠVVaŠ SR umožní riaditeľom stredných škôl, kde je záujem o štúdium nižší, ako je plánovaný počet žiakov prvého ročníka, vykonať úpravy v prijímacom konaní, ktoré zjednodušia proces, znížia potenciálne epidemiologické riziká, no neohrozia spravodlivosť a objektívnosť prijímania. Takéto riešenie by však muselo byť vysoko individuálne, so súhlasom zriaďovateľa a na zodpovednosť riaditeľa školy.

Zásadne protestujeme proti tomu, aby MŠVVaŠ SR podľahlo tlakom záujmových skupín, ktoré nepoznajú podmienky a možnosti prijímania na štúdium na konkrétnych školách a za prijímacie konanie nenesú zodpovednosť, nech by boli akokoľvek dobre myslené a sofistikovane argumentované.

21.apríl 2021

Pripomienky ARŠG SR k novele školského zákona február 2021

vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných14 / 3
SubjektPripomienkaTyp
ARŠG SR§2 ods.ab
Navrhujeme na koniec odseku vložiť vetu: „Medzinárodným programom sa rozumie aj vzdelávací program na škole zriadený na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a partnerskou krajinou.“ Zdôvodnenie: Vzdelávacie programy existujúce na základe medzivládnych dohôd nie sú v zákone definované. Tým by sa dostali do rozporu s §4 ods. 2
Z
ARŠG SR§7a
Formulácia „ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, …“ je príliš silná. Je množstvo detí so ŠVVP, ktorí sa môžu vzdelávať podľa ŠkVP, no s veľkými problémami. Taktiež deti z nadaním sa môžu vzdelávať podľa ŠkVP.
O
ARŠG SR§9 ods.6
Učebné osnovy obsahujú rozpracovanie tematických celkov obsahových štandardov do ročníkov podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu. Zdôvodnenie: obsahové štandardy mnohých predmetov obsahujú detailný výpis pojmov, vlastností a vzťahov. Ich rozpracovanie znamená prepisovanie množstva textu, ktorý zneprehľadňuje školský vzdelávací program. Ak učebné osnovy majú vyjadrovať plánovanú postupnosť v radení obsahu, tak rozpracovanie tematických celkov postačuje a neskomplikuje to čitateľnosť ŠkVP.
O
ARŠG SR§11 ods.7
Paragraf neumožňuje spracovávať informácie o výsledkoch výchovy a vzdelávania, výchovných opatreniach, mimoškolskej činnosti, výsledkoch v súťažiach, …. Je otázne, či ide o osobné údaje a ani doteraz to nebolo legislatívne upravené, no vzhľadom na GDPR odporúčame venovať problému hlbšiu pozornosť.
O
ARŠG SR§13
I keď didaktické prostriedky majú v pedagogickej vede svoju definíciu, legislatíva ich môže definovať vnútorne. V každom prípade odporúčame, aby pod tento pojem boli zahrnuté aj digitálne diela.
O
ARŠG SR§13 ods.4
Navrhujeme namiesto textu „Podmienkou vydania doložky didaktickému prostriedku je predloženie aj elektronickej verzie didaktického prostriedku“. Text: „Podmienkou vydania doložky didaktickému prostriedku je, že súčasťou didaktického prostriedku je aj jeho elektronická verzia.“ Zdôvodnenie: Je nutné, aby sa vytvorili podmienky na využívanie aj digitálnych verzií učebníc, učebných textov a pracovných zošitov. Tlačené verzie sú síce dôležité, no treba minimalizovať prenášanie kilogramov kníh deťmi. Predkladané znenie „ predloženie aj elektronickej verzie“ negarantuje, že sa licencia bude vzťahovať aj na elektronické verziu. Ak sa legislatívne nestanovia podmienky licenčných zmlúv, tak to treba riešiť inak. Napríklad dvojjedinosťou oboch verzií didaktického prostriedku.
Z
ARŠG SR§13a
Učebné pomôcky nie sú nikde definované
O
ARŠG SR§35 ods.1
§35 ods.1 navrhujeme upraviť text Súčasťou žiadosti o prestup žiaka je kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje ak ide o žiaka prvého ročníka, alebo kópia posledného vysvedčenia zo strednej školy. Zdôvodnenie: Rozhodnutie o prijatí na strednú školu si občania nearchivujú, lebo ho už po nástupe na štúdium nepotrebujú. Vzniknú požiadavky na vydávanie duplikátov alebo odpisov týchto dokumentov, čo na jednej strane spôsobí nárast administratívy v školách a na druhej strane komplikácie pre občana. Vysvedčenie je dostatočný doklad na posúdenie aký odbor žiak študuje, keďže sa tam odbor uvádza.
O
ARŠG SR§35
Návrh nerieši jednoznačne prestup žiaka zo strednej školy v zahraničí ani v §146 . Návraty detí ktorých rodičia dlhodobo žili v zahraničí a deti nie sú v našom školskom systéme evidované sú čoraz častejšie.
O
ARŠG SR§53
Zákon by nemal zbytočne diktovať zriaďovateľom kedy môžu vrátiť školné. S vracaním školného je problém, ak škola nevie splniť záväzok, napríklad teraz pri dištančnom vzdelávaní. Podmienky vrátenia školného by mal určiť zriaďovateľ buď VZN alebo v školskom poriadku ak ide o súkromné alebo cirkevné zariadenie.
O
ARŠG SR§80
Chýba opravný mechanizmus ak predmetová maturitná komisia nemôže pracovať v zložení podľa vymenovania. Môže sa žiak sťažovať ak komisia nepracovala v zložení podľa vymenovania?
O
ARŠG SR§144
Tento paragraf ale aj iné je treba zosúladiť so zákonom o e-governmente. Ako v prostredí e-schránok zrealizovať dva podpisy na jedno podanie?
O
ARŠG SR§150 ods.5
Navrhujeme za prvú vetu doplniť „alebo im nariadiť dištančné vzdelávanie“. Zdôvodnenie: Situácia v tomto roku ukázala, že dištančné vzdelávanie je rozumnou alternatívou prezenčného vzdelávania ak deti nemôžu byť v škole.
O
ARŠG SRčlánku II §3 ods.18
Návrh je urážka každého zodpovedného riaditeľa školy, keďže skoro vo všetkých ostatných oblastiach spoločnosti sa už tento princíp zavrhol, len v regionálnom školstve sa zavádza. Zároveň je to urážka školskej samosprávy, ktorá podľa kontextu návrhu nevie posúdiť či už riaditeľ nie je brzdou pokroku školy. Zároveň je návrh buď dôkazom právnej nezodpovednosti alebo naopak špekulatívnosti, lebo ak starosta riaditeľovi dovolí uchádzať sa o miesto podľa druhej vety, vymenovať ho podľa prvej vety nemôže.
Z

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
Z – zásadná

IT akadémia a digitálna transformácia vzdelávania na slovensku

Už v roku 2013 bola Európskou komisiou vydaná štúdia DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Postupne bol „rámec digitálnych kompetencií rozpracovávaný pre úroveň občanov, vzdelávacích organizácií, učiteľov,…

V roku 2018 bola zverejnená česká verzia dokumentu na spomocnik.rvp.cz. Preklad je tu

O téme digitálnych kompetencií môžete nájsť viacej napríklad tu. (Texty sú v angličtine)

IT akadémia pripravila Program digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku. V rámci tohto programu ponúka vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov. Program vychádza z dokumentu DigComp Edu a je orientovaný na prípravu riaditeľov na analýzu stavu v digitálnych technológiách a digitálnych kompetenciách v škole, návrhu vízie digitálnej transformácie a spracovanie akčného plánu na naplnenie tejto vízie.

ARŠG SR ako partner IT akadémie odporúča svojim členom zapojiť sa do programu. Podrobnosti nájdete tu.