Archív kategorií: Aktuality

Pripomienky ARŠG SR k novele školského zákona február 2021

vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných14 / 3
SubjektPripomienkaTyp
ARŠG SR§2 ods.ab
Navrhujeme na koniec odseku vložiť vetu: „Medzinárodným programom sa rozumie aj vzdelávací program na škole zriadený na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a partnerskou krajinou.“ Zdôvodnenie: Vzdelávacie programy existujúce na základe medzivládnych dohôd nie sú v zákone definované. Tým by sa dostali do rozporu s §4 ods. 2
Z
ARŠG SR§7a
Formulácia „ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, …“ je príliš silná. Je množstvo detí so ŠVVP, ktorí sa môžu vzdelávať podľa ŠkVP, no s veľkými problémami. Taktiež deti z nadaním sa môžu vzdelávať podľa ŠkVP.
O
ARŠG SR§9 ods.6
Učebné osnovy obsahujú rozpracovanie tematických celkov obsahových štandardov do ročníkov podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu. Zdôvodnenie: obsahové štandardy mnohých predmetov obsahujú detailný výpis pojmov, vlastností a vzťahov. Ich rozpracovanie znamená prepisovanie množstva textu, ktorý zneprehľadňuje školský vzdelávací program. Ak učebné osnovy majú vyjadrovať plánovanú postupnosť v radení obsahu, tak rozpracovanie tematických celkov postačuje a neskomplikuje to čitateľnosť ŠkVP.
O
ARŠG SR§11 ods.7
Paragraf neumožňuje spracovávať informácie o výsledkoch výchovy a vzdelávania, výchovných opatreniach, mimoškolskej činnosti, výsledkoch v súťažiach, …. Je otázne, či ide o osobné údaje a ani doteraz to nebolo legislatívne upravené, no vzhľadom na GDPR odporúčame venovať problému hlbšiu pozornosť.
O
ARŠG SR§13
I keď didaktické prostriedky majú v pedagogickej vede svoju definíciu, legislatíva ich môže definovať vnútorne. V každom prípade odporúčame, aby pod tento pojem boli zahrnuté aj digitálne diela.
O
ARŠG SR§13 ods.4
Navrhujeme namiesto textu „Podmienkou vydania doložky didaktickému prostriedku je predloženie aj elektronickej verzie didaktického prostriedku“. Text: „Podmienkou vydania doložky didaktickému prostriedku je, že súčasťou didaktického prostriedku je aj jeho elektronická verzia.“ Zdôvodnenie: Je nutné, aby sa vytvorili podmienky na využívanie aj digitálnych verzií učebníc, učebných textov a pracovných zošitov. Tlačené verzie sú síce dôležité, no treba minimalizovať prenášanie kilogramov kníh deťmi. Predkladané znenie „ predloženie aj elektronickej verzie“ negarantuje, že sa licencia bude vzťahovať aj na elektronické verziu. Ak sa legislatívne nestanovia podmienky licenčných zmlúv, tak to treba riešiť inak. Napríklad dvojjedinosťou oboch verzií didaktického prostriedku.
Z
ARŠG SR§13a
Učebné pomôcky nie sú nikde definované
O
ARŠG SR§35 ods.1
§35 ods.1 navrhujeme upraviť text Súčasťou žiadosti o prestup žiaka je kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje ak ide o žiaka prvého ročníka, alebo kópia posledného vysvedčenia zo strednej školy. Zdôvodnenie: Rozhodnutie o prijatí na strednú školu si občania nearchivujú, lebo ho už po nástupe na štúdium nepotrebujú. Vzniknú požiadavky na vydávanie duplikátov alebo odpisov týchto dokumentov, čo na jednej strane spôsobí nárast administratívy v školách a na druhej strane komplikácie pre občana. Vysvedčenie je dostatočný doklad na posúdenie aký odbor žiak študuje, keďže sa tam odbor uvádza.
O
ARŠG SR§35
Návrh nerieši jednoznačne prestup žiaka zo strednej školy v zahraničí ani v §146 . Návraty detí ktorých rodičia dlhodobo žili v zahraničí a deti nie sú v našom školskom systéme evidované sú čoraz častejšie.
O
ARŠG SR§53
Zákon by nemal zbytočne diktovať zriaďovateľom kedy môžu vrátiť školné. S vracaním školného je problém, ak škola nevie splniť záväzok, napríklad teraz pri dištančnom vzdelávaní. Podmienky vrátenia školného by mal určiť zriaďovateľ buď VZN alebo v školskom poriadku ak ide o súkromné alebo cirkevné zariadenie.
O
ARŠG SR§80
Chýba opravný mechanizmus ak predmetová maturitná komisia nemôže pracovať v zložení podľa vymenovania. Môže sa žiak sťažovať ak komisia nepracovala v zložení podľa vymenovania?
O
ARŠG SR§144
Tento paragraf ale aj iné je treba zosúladiť so zákonom o e-governmente. Ako v prostredí e-schránok zrealizovať dva podpisy na jedno podanie?
O
ARŠG SR§150 ods.5
Navrhujeme za prvú vetu doplniť „alebo im nariadiť dištančné vzdelávanie“. Zdôvodnenie: Situácia v tomto roku ukázala, že dištančné vzdelávanie je rozumnou alternatívou prezenčného vzdelávania ak deti nemôžu byť v škole.
O
ARŠG SRčlánku II §3 ods.18
Návrh je urážka každého zodpovedného riaditeľa školy, keďže skoro vo všetkých ostatných oblastiach spoločnosti sa už tento princíp zavrhol, len v regionálnom školstve sa zavádza. Zároveň je to urážka školskej samosprávy, ktorá podľa kontextu návrhu nevie posúdiť či už riaditeľ nie je brzdou pokroku školy. Zároveň je návrh buď dôkazom právnej nezodpovednosti alebo naopak špekulatívnosti, lebo ak starosta riaditeľovi dovolí uchádzať sa o miesto podľa druhej vety, vymenovať ho podľa prvej vety nemôže.
Z

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
Z – zásadná

IT akadémia a digitálna transformácia vzdelávania na slovensku

Už v roku 2013 bola Európskou komisiou vydaná štúdia DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Postupne bol „rámec digitálnych kompetencií rozpracovávaný pre úroveň občanov, vzdelávacích organizácií, učiteľov,…

V roku 2018 bola zverejnená česká verzia dokumentu na spomocnik.rvp.cz. Preklad je tu

O téme digitálnych kompetencií môžete nájsť viacej napríklad tu. (Texty sú v angličtine)

IT akadémia pripravila Program digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku. V rámci tohto programu ponúka vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov. Program vychádza z dokumentu DigComp Edu a je orientovaný na prípravu riaditeľov na analýzu stavu v digitálnych technológiách a digitálnych kompetenciách v škole, návrhu vízie digitálnej transformácie a spracovanie akčného plánu na naplnenie tejto vízie.

ARŠG SR ako partner IT akadémie odporúča svojim členom zapojiť sa do programu. Podrobnosti nájdete tu.

Plošné Covid testovania na školách

Plošné testovania na Covid19 ktoré prebehli cez predchádzajúce víkendy interpretujú zodpovední ako úspešné a pán premiér zvažuje zavedenie komunitných testovaní na školách. Asociácie a združenia riaditeľov základných a stredných škôl vydali k tomuto plánu stanoviská. Uvádzame niektoré z nich.

Stanovisko Zväzu školských asociácií a združení.
ZŠAaZ zastrešuje drvivú väčšinu verejných základných a stredných škôl
Text stanoviska ZŠAaZ

Stanovisko Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR
Text stanoviska ARŠG

Stanovisko Združenia základných škôl Slovenska zaslalo svoje stanovisko pánovi ministrovi školstva aj pánovi premiérovi
Text stanoviska ZZŠS

Bránil školu do konca

V roku 2014 nastúpil Jaroslav Budz na miesto riaditeľa Gymnázia J.C.Hronského vo Vrútkach. Funkciu prebral od Milana Markoviča. Po racionalizácii siete gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa Gymnázium J.C.Horonského stalo organizačnou zložkou Spojenej školy zriaďovanej mestom Vrútky. Jaro sa stal zástupcom riaditeľa pre gymnázium a mimoškolskú činnosť. 11. júna 2020 zahynul vo svojej škole po útoku mladého muža, pred ktorým sa snažil ochrániť kolegov a žiakov.

S úctou, obdivom a úprimným smútkom na neho spomíname tí, čo sme ho poznali.

Stretnutie s pánom ministrom Gröhlingom

V stredu 13. mája 2020 na pozvanie pána ministra sa v komornej zostave stretli zástupcovia ARŠG SR (Škorupa, Vaterková, Sadloň) s pánom ministrom, pani generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl Zuzanou Babišovou a poradkyňou pána ministra Saskiou Repčíkovou. V príjemnej aj keď rúškovej atmosfére sme rozoberali riešenia prijímacích skúšok, skúsenosti z dištančného vzdelávania a ďalšie operatívne témy. Vypočuli sme si predstavy ministerstva o zmenách ktoré by chceli do školstva priniesť. S nádejou sme prijali prísľub užšej a participatívnej, menej formálnej tvorby legislatívnych zmien.

Prijali sme prísľub ďalších stretnutí k strategickým témam, prípadne aj telekonferenčným.

Palko Sadloň informoval o poslaní Zväzu školských asociácií a združení a ponúkol spoluprácu v hladaní spoločných názorov a riešení členov zväzu, čo by mohlo zrýchliť a zefektívniť komunikáciu ministerstva pri napĺňaní ich predstávv.

Prijatie zástupcov ARŠG SR ministerkou školstva

Pani ministerka školstva Martina Lubyová prijala 28. októbra 2019 troch členov prezídia ARŠG SR a prezidenta ZŠAaZ. Takmer dvojhodinové stretnutie sa nieslo vo veľmi otvorenom a konštruktívnom duchu. Predstavili sme pani ministerke priority asociácie a závery jesenného seminára. Vysvetlili sme si mnohé názory a postoje. Diskutovali sme aj o poslaní a fungovaní Zväzu školských asociácií a združení.

Predstavenie záverov jesenného seminára.