Rokovanie Zväzu školských asociácií a združení

14. apríla 2023 sa uskutočnilo rokovanie Zväuzu školských asociácií a združení kombinovanou formou. Prerokovávali sa problémy a otázky jednotlivých členských organizácií. Cieľom bolo naformulovať tie oblasti, na ktoré je spoločný názor a tieto poslať pánovi ministrovi. Dohodlo sa, že bude použitá forma návrhov.

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení
Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

1.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR zakomponovať do zákona, aby inflačný
koeficient vyhlásený Národnou bankou Slovenska bol prepočítaný do
normatívneho príspevku od januára nasledujúceho roku.

2.         Navrhujeme upraviť legislatívu (ZP, zákon o pedagogických
zamestnancoch) tak, aby sa umožnilo zamestnávanie učiteľov s
nedostatkovou aprobáciou i po dovŕšení veku 65 rokov opakovane.

3.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR legislatívne spresniť požiadavku
MŠVVaŠ SR zverejňovania maturitných zadaní tak, aby to bolo v súlade s
predpismi a bolo to pre učiteľa i žiaka zmysluplné.

4.         Navrhujeme obnoviť dôveru k riaditeľom stredných škôl, aby
nemuseli robiť v rozpore s ich pracovnými povinnosťami „kuriérov“
doručovania maturitných zadaní písomnej formy externej časti
maturitných skúšok.

5.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie jednotného systému
zadávania a zasielania prihlášok žiakov na stredné školy.

6.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie kritérií prijímania
ukrajinských žiakov na stredné školy a do 1. ročníka základnej školy.

7.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR rešpektovať možnosť prestupu žiaka
medzi školami do maximálneho počtu žiakov na triedu stanoveného
školským zákonom a zároveň aktualizovať prostredníctvom RIS – u
normatív zainteresovaných škôl.

8.         Navrhujeme  systémovo riešiť organizačné a finančné
zabezpečenie predmetových olympiád, súťaží a podporu talentovaných a
nadaných žiakov.

9.         Navrhujeme otvoriť tému digitálneho príspevku pre
priemyslovky a študijné odbory.

10.     Navrhujeme MŠVVaŠ SR  predĺženie vykonania aktualizačného
vzdelávania do konca augusta 2023 (nie do 30.6. 2023).

11.     Navrhujeme doručiť na školy kultúrne poukazy v termíne, kedy
sú všetci žiaci ešte v škole, najneskôr v mesiacoch február – marec,
nie cez prázdniny.

Záverom si dovoľujeme navrhnúť zmenu systému procesu legislatívnych
úprav vyššou akceptáciou hlasu „zdola“, čo by umožnilo predcházať
zásadným rozporom a pripomienkam v procese MPK a urýchlilo samotný proces žiadanej zmeny v prospech skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.