Pracovné stretnutie profesných združení na tému: Aktuálna situácia v školstve

Pán minister pozval zástupcov profesných združení v školstve na pracovné stretnutie k „aktuálnej situácii v školstve“. Po vážnej a zodpovednej diskusii sme dospeli k rozhodnutiu sa na stretnutí nezúčastniť. Týmto pasívnym odporom chceme vyjadriť nesúhlas s prístupom k problematike školstva celej vlády. Svoje zdôvodnenie sme sformulovali v liste pánovi ministrovi školstva.

Vážený pán minister,
veľmi si vážime Vaše pozvanie na stretnutie 10. Júna 2022, s o to väčšou ľútosťou Vám oznamujeme, že sme museli svoje rozhodnutie o účasti na stretnutí prehodnotiť.

Veľmi radi by sme s Vami prediskutovali mnohé témy a problémy, no keďže program bol upresnený tak, že hlavnou témou je problematika platov učiteľov, rozhodli sme sa na rokovaní o tejto téme nezúčastniť. Hlavným dôvodom je naše presvedčenie, že k tejto téme sme už povedali všetko čo sme mohli a situácia je stále taká aká je. Téma platov učiteľov v súčasnosti stratila odborný rozmer. Riešenie sa hľadá v politickej rovine a dostáva sa výrazne do roviny ideologickej.  Týmto dvom rovinám sa však ako profesné združenie urputne vyhýbame. Riaditelia škôl sú hodnotovo a preto aj elektorátne rôzni a snažíme sa prísne vyhýbať stretom, kde by sa to mohlo prejaviť. Posledné čo potrebujeme sú vnútorné pnutia a rozpory a preto sa striktne venujeme  len odborným témam a minimalizujeme vyjadrenia a stanoviská ktoré nie sú blízko konsenzu. Establišmentu sa možno nechtiac darilo túto našu integritu narúšať hlavne systémom normatívneho financovania,  prístupmi a postupmi pri plánovaní počtu žiakov prvých ročníkov a inými „riešeniami”. Preto si pozorne strážime situácie, ktoré by mohli našu integritu narúšať. 

Pán minister, po zrelej úvahe robíme, vzhľadom na naše vzájomne dobré vzťahy, bolestné rozhodnutie a formulujeme nasledovné stanovisko:

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR dlhodobo, intenzívne a dôrazne upozorňuje, že mzdová politika štátu voči učiteľom je krátkozraká, nezodpovedná a nevyhnutne povedie k úpadku slovenského školstva cez pokles kvality pedagogických zborov. Riešenie je len v rukách vlád SR. Vyžaduje v prvom rade hodnotové nastavenie vlády, v druhom rade jasné a zodpovedné pomenovanie štátnych priorít a v treťom rade ekonomické rozhodnutia. Ani jedno z toho nevie ARŠG SR ovplyvniť. Pán minister, máte našu absolútnu podporu v akomkoľvek kroku ktorý situáciu v školstve zlepší. Opatrenia dizajnované v rámci jedného volebného obdobia však vnímame ako marketingové.  ARŠG SR ich síce oceňuje a podporuje, ale nebude sa podieľať na vytváraní dojmu, že ide o riešenie problémov vzdelávania a budovanie vzdelanostnej spoločnosti.  Nie sme politické zoskupenie a preto nie sme odkázaní na politické rozhodovanie sa.

Pán minister, ak máte úprimný záujem o odbornú diskusiu o problémoch vzdelávania,  osobitne o problémoch priamo v školách, s vďačnosťou Vaše pozvanie na takúto diskusiu prijmeme. Sme presvedčení, že aj Váš záujem v tomto smere je úprimný a s nádejou očakávame Vaše pozvanie na stretnutie kde nebudeme limitovaní ani časom ani témami.

S úctou 

prezident  ARŠG SR Jozef Škorupa