Podporujeme protest OZPŠaV 15. mája 2022

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR pozná programové vyhlásenie vlády ktoré hovorí okrem iného:

Školstvo musí meniace sa podmienky dnešného sveta reflektovať v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, … . Nositeľmi týchto zmien musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci, … .

Preto bude vláda presadzovať aktualizáciu obsahu výchovy a vzdelávania, zatraktívnenie foriem a metód vyučovania na úrovni základných, stredných aj vysokých škôl, bude klásť dôraz na digitálnu transformáciu školstva, rovnako ako na motivujúce ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov a ich sústavný profesijný rozvoj.

V nadväznosti na skvalitnenie prípravy a ďalšie vzdelávanie pedagógov Vláda SR zabezpečí aj ich adekvátne ohodnotenie, vytvorí podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu. Podporí nástroje na odmeňovanie učiteľov aj cez pohyblivú zložku s cieľom finančne motivovať aktívnych učiteľov.

Riaditelia štátnych gymnázií sú hlboko znepokojení realitou ktorá ani v náznakoch nekorešponduje s týmto programom. Začíname vnímať hlbokú a katastrofálnu krízu učiteľského povolania. Ambiciózni a schopní mladí ľudia s učiteľskou kariérou nepočítajú. V priebehu pár rokov bude na gymnáziách tragický nedostatok kvalitných učiteľov matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov.  Učitelia v školách sú demotivovaní až frustrovaní svojim spoločenským statusom ktorý sa prejavuje aj tým, že vláda sa cynicky a ľahostajne stavia k ich ekonomickému prepadu a riaditelia gymnázií pri existujúcom financovaní nemajú absolútne žiadnu možnosť tento trend zvrátiť.

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR preto podporuje všetky aktivity, vrátane protestných, ktoré by primäli vládu plniť svoj vládny program.