Konferencia o matematike v NR SR

V priestoroch Národnej rady SR pod gesciou predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu a šport   Ľubomíra Petráka sa 2. apríla 2019 uskutočnila konferencia o vyučovaní matematiky.  Konferencia bola z iniciatívy Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej matematickej spoločnosti.

Predložená bola Analýza požiadaviek
vysokých škôl a trhu práce na absolventov
stredných škôl z pohľadu matematickej
gramotnosti a návrh opatrení na skvalitnenie
matematického vzdelávania
 Sprievodná prezentácia (nekompletná) je tu

Za ARŠG SR vystúpil Jozef Škorupa – prezentácia je tu.  Východiskové stanovisko je tu.

V závere boli prijaté závery, ktoré prezident ARŠG SR nepodpísal. keďže nemal mandát podporiť povinnú maturitnú skúšku z matematiky, rozšíriť počet hodín povinného predmetu a oddelenie prípravy učiteľov pre ISCED2 a ISCED3.

To však nič nemení na stanovisku ARŠG SR , že matematika na základných a stredných školách je v kríze a asociácia sa bude aktívne a iniciatívne podielať na všetkých aktivitách, ktoré (podľa názoru ARŠG) situáciu zlepšia bez popretia princípov slobodnej voľby vzdelávacej cesty žiaka a zavádzania externej negatívnej motivácie.