Seminár ARŠG SR 11.-13. apríla 2022 v Rajeckých Tepliciach

Od pondelka 11. apríla do stredy 13. apríla 2022 sa v zasadačke MsÚ konal pravidelný jarný plenárny seminár asociácie.

11. apríl 2022

14:00 Plenárne zasadnutie ARŠG SR 

  predstavenie nových kolegov a prijímanie členov
  informácia u účasti a aktivite členov ARŠG v pracovných skupinách a komisiách MŠVVaŠ SR
  informácia u účasti a aktivite členov ARŠG v mimovládnych aktivitách

  Prezentácia a zdravica  Stiefel Eurocart –  J. Betuš

   12. apríl 2022

  Pozvanie na kávu – Delicomat

  1. blok rokovania – FinQ – reflexia a budúcnosť projektu
  ( Darina de Jeagher ) Výsledky pilotného testovania FinQ, Záverečná správa z projektu

  2. Blok rokovania  s generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl MŠVVaŠ 
  Reflexia vzdelávania počas pandémie, Príprava novej koncepcie maturitnej skúšky, zmeny v prijímaní na stredné školy, vzdelávanie detí ukrajinských odídencov, čo prinesie gymnáziám plán obnovy a odolnosti,
  prezentácia pani Ľubice Srnákovej generálnej riaditeľky sekcie stredných škôl MŠVVaŠ SR

  Zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch,  Ján Sitarčík riaditeľ odboru PZ
  prezentácia k zmenám v zákona 138/2019 Z.z.

  3. Blok rokovania: Štátna školská inšpekcia
  (Alžbeta Štofková Dianovská Hlavná školská inšpektorka)
  Prezentácia zistení ŠŠI súvisiacich s gymnáziami

  4.  Blok rokovania: Štátny pedagogický ústav
  (Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ)
  prezentácia reformy „Vzdelávanie pre 21 storočie“

  5.  Blok rokovania: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
  ( Ivana Pichaničová,  poverená riaditeľka NÚCEM)
  Výsledky meraní NÚCEM, plánované merania, niektoré legislatívne poznámky.
  Prezentácia riaditeľky NÚCEM

  6. Blok rokovania – prezentácie partnerov:

  365 services Využitie office 365 v hybridnom vzdelávaní 
  Kyberšikana ( vzdelávanie )

  Nexineo Využitie Zeroklientov vo vyučovaní na gymnáziách 

  Mivasoft robotika a interaktívne systémy vo vyučovaní na gymnáziách (prezentácia)

  Gamča perpetua o.z., – Efektívne kariérové poradenstvo a výber vysokej školy 

  13. apríl 2022

  Materiály a Závery seminára ARŠG SR 

  Zápis zo seminára

Ukrajinské deti v Prešove

Spojená škola Tarasa Ševčenku v Prešove ako jediná škola na Slovensku poskytuje gymnaziálne vzdelávanie v ukrajinskom jazyku. Po prepuknutí vojny poskytujú útočisko a vzdelávanie desiatkam detí odídencom z Ukrajiny.

Všetci kto ste ochotní pomôcť ukrajinským deťom na tejto škole, môžete prispieť na účet občianskeho združenia.

Základná škola a Gymnázium T. Ševčenka – občianske združenie

IBAN  SK78  5600 0000 0088 5573 6001

Deklarácia 2021

Z iniciatívy OZPŠaV sa v Bratislave stretli zástupcovia viacerých asociácií a zväzov pôsobiacich v regionálnom školstve. Zastúpenie mali aj vysokoškolské štruktúry. Rokovalo sa o „osude“ Deklarácie 2020, ktorá bola adresovaná politickým stranám vstupujúcim do volieb v roku 2020 a o súčasnom dianí v školstve, hlavne o legislatívnych zmenách. Z diskusie, ktorá sa niesla v dosť kritickom duchu na spôsob práce ale aj priority ministerstva, vznikla Deklarácia 2021, v ktorej sú zhrnuté najvážnejšie požiadavky účastníkov.

Deklarácia 2021 na stiahnutie

Jesenný seminár 2021

11. až 13. októbra 2021 sa v Hoteli Átrium v Starom Smokovci zišli po dvoch rokoch Covidpauzy členovia ARŠG SR a ich hostia na „pravidelnom“ jesennom seminári.

V pondelok popoludní sme sa venovali skúsenostiam a dôsledkom dištančného vzdelávania na duševné zdravie žiakov aj učiteľov. Prezentované nám boli možnosti OFFICE 365 v licencii A3 a možnosti využívania IT akadémie.

V utorok ráno sme rokovali so svojimi zriaďovateľmi, oboznámili sme sa s tézami Asociácie základných škôl sformulovanými na rokovaní 11. októbra. Potom sme rokovali s pánom ministrom školstva, generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl, telekonferenčne s pánom Sitarčíkom o pripravovaných zmenách a o tom čo a prečo sa udialo tak ako sa udialo.

V stredu po raňajkách sme ešte diskutovali o budúcnosti maturitnej skúšky.

Zápis a závery rokovania.

Stanovisko k listu OZPŠaV poslancom NR SR

OZPŠaV poslal poslancom NR SR list, v ktorom ich žiada o kritický a zodpovedný prístup k legislatívnemu ukotveniu niektorých zmien v štátnych vzdelávacích programoch a organizácii vzdelávania v základných školách. List je v prílohe.

Asociácia k listu vydáva takéto stanovisko:

Stanovisko k listu OZPŠaV z júna 2021 poslancom NR SR k novelizácii zákona 245/2008 Z.z.

Prezídium Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR vníma pozitívne ambície ministerstva školstva realizovať viaceré zmeny smerujúce ku skvalitneniu vzdelávania, ale aj ku skvalitneniu fungovania slovenského školstva.

Na druhej strane, na základe skúseností od roku 2008, musíme súhlasiť s názorom OZPŠaV, že lepšia je žiadna zmena, ako zmena realizovaná zle. Teórie riadenia zmeny jednoznačne akcentujú nutnosť vytrvalej a empatickej komunikácie nositeľov alebo lídrov zmeny, s aktérmi zmeny. Nevyhnutnou podmienkou zavádzania zmeny je, aby rozhodujúci aktéri zmeny potrebu zmeny prijali. I keď sa plánované zavádzanie cyklov a zmeny v ŠVP gymnaziálneho vzdelávania priamo netýka, z nášho pohľadu ani podmienka komunikácie ani podmienka zvnútornenia splnené nie sú a teda zmena je s veľkou pravdepodobnosťou odsúdená na neúspech. Na neúspech poznačený množstvom práce, frustrácií a exploatácie učiteľov, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou prejaví negatívne tak na ich práci v triedach, ako aj celkovej profesnej a ľudskej kondícii.

Nevieme či zavedenie cyklov prinesie zlepšenie vzdelávania alebo nie. Veríme autoritám a predpokladáme, že to môže byť dobrý model, no predkladaný spôsob jeho zavedenia považujeme za veľmi riskantný, až nezodpovedný. Navyše je tu veľa súvisiacich otázok na ktoré vôbec nepoznáme odpovede.

Chápeme odmietavý postoj Asociácie základných škôl, chápeme kritický postoj OZPŠaV a považujeme ich za oprávnené.

V Liptovskom Mikuláši 15. 6. 2021

Opustil nás Milan Ftáčnik

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií sa s hlbokou ľútosťou a úctou lúči s bývalým ministrom školstva Milanom Ftáčnikom. Pán Ftáčnik považoval vzdelanie za veľké bohatstvo aj nádej pre našu krajinu. Vzdelávaniu venoval veľa svojej energie a času. Vážime si jeho snahu o všeobecne akceptovaný, moderný a perspektívny národný program výchovy a vzdelávania a pokojný a konštruktívny dialóg s oponentmi pri jeho formulovaní.

Stanovisko ARŠG k iniciatívam na zrušenie prijímacích skúšok

Východisko

Prijímanie na štúdium na stredné školy je veľmi zásadný, až osudový proces pre uchádzačov o toto štúdium.  Pandemická situácia výrazne do tohto procesu zasahuje, komplikuje ho a prináša neistotu pre žiakov. Riaditelia stredných škôl, ktorí sú zo zákona zodpovední za prijímanie na štúdium, dlhodobo pripravujú prístupy a postupy tak, aby celý proces bol čo najobjektívnejší, najspravodlivejší, ale predovšetkým, aby dokázali skutočne vybrať na štúdium takých uchádzačov, ktorí majú na to najlepšie predpoklady. Niektoré gymnáziá nedokážu bez prijímacích skúšok vybrať uchádzačov, ktorých počet neprekračuje určený „najvyšší počet prijímaných žiakov do prvého ročníka“ . Je samozrejmé, že pripravované postupy vychádzajú tak z pandemických opatrení, ako aj z rešpektovania spôsobu vzdelávania za posledný rok a zohľadňujú aj  predpokladaný psychický stav uchádzačov.

Vyjadrenie ARŠG SR

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, ako profesné združenie, žiada MŠVVaŠ SR, aby žiadnym plošným spôsobom nezasiahlo do aktuálne predpokladaného priebehu prijímacieho konania. Absolútne  zásadne odmietame plošné zrušenie prijímacích skúšok. Sme schopní a pripravení zrealizovať prijímacie skúšky pri zachovaní pandemických opatrení v priestoroch školy a v určených termínoch. Pripúšťame však možnosť, že MŠVVaŠ SR umožní riaditeľom stredných škôl, kde je záujem o štúdium nižší, ako je plánovaný počet žiakov prvého ročníka, vykonať úpravy v prijímacom konaní, ktoré zjednodušia proces, znížia potenciálne epidemiologické riziká, no neohrozia spravodlivosť a objektívnosť prijímania. Takéto riešenie by však muselo byť vysoko individuálne, so súhlasom zriaďovateľa a na zodpovednosť riaditeľa školy.

Zásadne protestujeme proti tomu, aby MŠVVaŠ SR podľahlo tlakom záujmových skupín, ktoré nepoznajú podmienky a možnosti prijímania na štúdium na konkrétnych školách a za prijímacie konanie nenesú zodpovednosť, nech by boli akokoľvek dobre myslené a sofistikovane argumentované.

21.apríl 2021

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií