IT akadémia a digitálna transformácia vzdelávania na slovensku

Už v roku 2013 bola Európskou komisiou vydaná štúdia DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Postupne bol „rámec digitálnych kompetencií rozpracovávaný pre úroveň občanov, vzdelávacích organizácií, učiteľov,…

V roku 2018 bola zverejnená česká verzia dokumentu na spomocnik.rvp.cz. Preklad je tu

O téme digitálnych kompetencií môžete nájsť viacej napríklad tu. (Texty sú v angličtine)

IT akadémia pripravila Program digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku. V rámci tohto programu ponúka vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov. Program vychádza z dokumentu DigComp Edu a je orientovaný na prípravu riaditeľov na analýzu stavu v digitálnych technológiách a digitálnych kompetenciách v škole, návrhu vízie digitálnej transformácie a spracovanie akčného plánu na naplnenie tejto vízie.

ARŠG SR ako partner IT akadémie odporúča svojim členom zapojiť sa do programu. Podrobnosti nájdete tu.

Plošné Covid testovania na školách

Plošné testovania na Covid19 ktoré prebehli cez predchádzajúce víkendy interpretujú zodpovední ako úspešné a pán premiér zvažuje zavedenie komunitných testovaní na školách. Asociácie a združenia riaditeľov základných a stredných škôl vydali k tomuto plánu stanoviská. Uvádzame niektoré z nich.

Stanovisko Zväzu školských asociácií a združení.
ZŠAaZ zastrešuje drvivú väčšinu verejných základných a stredných škôl
Text stanoviska ZŠAaZ

Stanovisko Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR
Text stanoviska ARŠG

Stanovisko Združenia základných škôl Slovenska zaslalo svoje stanovisko pánovi ministrovi školstva aj pánovi premiérovi
Text stanoviska ZZŠS

Bránil školu do konca

V roku 2014 nastúpil Jaroslav Budz na miesto riaditeľa Gymnázia J.C.Hronského vo Vrútkach. Funkciu prebral od Milana Markoviča. Po racionalizácii siete gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa Gymnázium J.C.Horonského stalo organizačnou zložkou Spojenej školy zriaďovanej mestom Vrútky. Jaro sa stal zástupcom riaditeľa pre gymnázium a mimoškolskú činnosť. 11. júna 2020 zahynul vo svojej škole po útoku mladého muža, pred ktorým sa snažil ochrániť kolegov a žiakov.

S úctou, obdivom a úprimným smútkom na neho spomíname tí, čo sme ho poznali.

Stretnutie s pánom ministrom Gröhlingom

V stredu 13. mája 2020 na pozvanie pána ministra sa v komornej zostave stretli zástupcovia ARŠG SR (Škorupa, Vaterková, Sadloň) s pánom ministrom, pani generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl Zuzanou Babišovou a poradkyňou pána ministra Saskiou Repčíkovou. V príjemnej aj keď rúškovej atmosfére sme rozoberali riešenia prijímacích skúšok, skúsenosti z dištančného vzdelávania a ďalšie operatívne témy. Vypočuli sme si predstavy ministerstva o zmenách ktoré by chceli do školstva priniesť. S nádejou sme prijali prísľub užšej a participatívnej, menej formálnej tvorby legislatívnych zmien.

Prijali sme prísľub ďalších stretnutí k strategickým témam, prípadne aj telekonferenčným.

Palko Sadloň informoval o poslaní Zväzu školských asociácií a združení a ponúkol spoluprácu v hladaní spoločných názorov a riešení členov zväzu, čo by mohlo zrýchliť a zefektívniť komunikáciu ministerstva pri napĺňaní ich predstávv.

Prijatie zástupcov ARŠG SR ministerkou školstva

Pani ministerka školstva Martina Lubyová prijala 28. októbra 2019 troch členov prezídia ARŠG SR a prezidenta ZŠAaZ. Takmer dvojhodinové stretnutie sa nieslo vo veľmi otvorenom a konštruktívnom duchu. Predstavili sme pani ministerke priority asociácie a závery jesenného seminára. Vysvetlili sme si mnohé názory a postoje. Diskutovali sme aj o poslaní a fungovaní Zväzu školských asociácií a združení.

Predstavenie záverov jesenného seminára.

Jesenný seminár ARŠG

Seminár sa konal 14. až.16. októbra v Rajeckých Tepliciach

Z programu:

Otvorenie, predstavenie ARŠG SR novým kolegom, predstavenie nových kolegov.

Informácie prezídia o aktivitách od jarného seminára:
Škorupa – maturita z matematiky,
Vaterková – rozporové konania,
Kyndl – Eurofondy, finančná gramotnosť

Blok hlavnej štátnej školskej inšpektorky
Prezentácia pilotného merania kvality a výkonnosti gymnázií v závislosti od veľkosti školy a počtu uchádzačov o štúdium ( HŠI Viera Kalmárová)

Informácie predsedu OZPŠVaK
Inforácie o vývoji miezd v rezorte školstva a aktivitách OZPŠaV (predseda OZ Pavol Ondek)

Slovo zriaďovateľa:
Prezentácia aktivít a zámerov Odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja

Kto je ďalší
Úrad pre ochranu osobných údajov (Z. Pethoová)

Nové trendy v prevencii extrémizmu
Odbor prevencie kriminality MV SR p.Halcin

Licenčná politika Microsoftu, OFFICE 365, …

Interné rokovanie ARŠG SR k prioritám na nasledujúce obdobie:
Čo gymnáziá najviac ohrozuje
Čo gymnáziá najviac potrebujú
Čo je potrebné na gymnáziách rozvíjať.
Prijatie záverov

Závery seminára

Jarný seminár 2019 v Tatrách

15. až 17 apríla sa v hoteli Atrium v Novom Smokovci konal pravidelný jarný seminár ARŠG SR.

Z programu:

Pondelok 15. 4 2019

Aktivity prezídia od októbra 2018
Informácie z MŠVVaŠ SR Igor Gallus
Zákon o pedagogických zamestnancoch   Ján Sitarčík
“ Planet-lover“ – Projekt enviromentálneho vzdelávania

Utorok 16. 4. 2019

 Ja Slovensko
DoFE – Cena Vojvodu z Edinburgu Ján Smolka
SINO zero klient
 “ Hodnotiace nástroje“ prof. Gadušová UKF Nitra
Informácie predsedu OZPŠVaK  Pavel Ondek
 Aplikácia Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci pri výkone štátnej správy riaditeľom gymnázia pani Kusyová Infocom
Soitron + microsoft

Streda 17. 4. 2019

Vzdelávanie „Využívanie elektronickej schránky v podmienkach škôl“ pani Kusyová Infocom 

Závery seminára

 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií