Pripomienky ARŠG SR k novele školského zákona február 2021

vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných14 / 3
SubjektPripomienkaTyp
ARŠG SR§2 ods.ab
Navrhujeme na koniec odseku vložiť vetu: „Medzinárodným programom sa rozumie aj vzdelávací program na škole zriadený na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a partnerskou krajinou.“ Zdôvodnenie: Vzdelávacie programy existujúce na základe medzivládnych dohôd nie sú v zákone definované. Tým by sa dostali do rozporu s §4 ods. 2
Z
ARŠG SR§7a
Formulácia „ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, …“ je príliš silná. Je množstvo detí so ŠVVP, ktorí sa môžu vzdelávať podľa ŠkVP, no s veľkými problémami. Taktiež deti z nadaním sa môžu vzdelávať podľa ŠkVP.
O
ARŠG SR§9 ods.6
Učebné osnovy obsahujú rozpracovanie tematických celkov obsahových štandardov do ročníkov podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu. Zdôvodnenie: obsahové štandardy mnohých predmetov obsahujú detailný výpis pojmov, vlastností a vzťahov. Ich rozpracovanie znamená prepisovanie množstva textu, ktorý zneprehľadňuje školský vzdelávací program. Ak učebné osnovy majú vyjadrovať plánovanú postupnosť v radení obsahu, tak rozpracovanie tematických celkov postačuje a neskomplikuje to čitateľnosť ŠkVP.
O
ARŠG SR§11 ods.7
Paragraf neumožňuje spracovávať informácie o výsledkoch výchovy a vzdelávania, výchovných opatreniach, mimoškolskej činnosti, výsledkoch v súťažiach, …. Je otázne, či ide o osobné údaje a ani doteraz to nebolo legislatívne upravené, no vzhľadom na GDPR odporúčame venovať problému hlbšiu pozornosť.
O
ARŠG SR§13
I keď didaktické prostriedky majú v pedagogickej vede svoju definíciu, legislatíva ich môže definovať vnútorne. V každom prípade odporúčame, aby pod tento pojem boli zahrnuté aj digitálne diela.
O
ARŠG SR§13 ods.4
Navrhujeme namiesto textu „Podmienkou vydania doložky didaktickému prostriedku je predloženie aj elektronickej verzie didaktického prostriedku“. Text: „Podmienkou vydania doložky didaktickému prostriedku je, že súčasťou didaktického prostriedku je aj jeho elektronická verzia.“ Zdôvodnenie: Je nutné, aby sa vytvorili podmienky na využívanie aj digitálnych verzií učebníc, učebných textov a pracovných zošitov. Tlačené verzie sú síce dôležité, no treba minimalizovať prenášanie kilogramov kníh deťmi. Predkladané znenie „ predloženie aj elektronickej verzie“ negarantuje, že sa licencia bude vzťahovať aj na elektronické verziu. Ak sa legislatívne nestanovia podmienky licenčných zmlúv, tak to treba riešiť inak. Napríklad dvojjedinosťou oboch verzií didaktického prostriedku.
Z
ARŠG SR§13a
Učebné pomôcky nie sú nikde definované
O
ARŠG SR§35 ods.1
§35 ods.1 navrhujeme upraviť text Súčasťou žiadosti o prestup žiaka je kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje ak ide o žiaka prvého ročníka, alebo kópia posledného vysvedčenia zo strednej školy. Zdôvodnenie: Rozhodnutie o prijatí na strednú školu si občania nearchivujú, lebo ho už po nástupe na štúdium nepotrebujú. Vzniknú požiadavky na vydávanie duplikátov alebo odpisov týchto dokumentov, čo na jednej strane spôsobí nárast administratívy v školách a na druhej strane komplikácie pre občana. Vysvedčenie je dostatočný doklad na posúdenie aký odbor žiak študuje, keďže sa tam odbor uvádza.
O
ARŠG SR§35
Návrh nerieši jednoznačne prestup žiaka zo strednej školy v zahraničí ani v §146 . Návraty detí ktorých rodičia dlhodobo žili v zahraničí a deti nie sú v našom školskom systéme evidované sú čoraz častejšie.
O
ARŠG SR§53
Zákon by nemal zbytočne diktovať zriaďovateľom kedy môžu vrátiť školné. S vracaním školného je problém, ak škola nevie splniť záväzok, napríklad teraz pri dištančnom vzdelávaní. Podmienky vrátenia školného by mal určiť zriaďovateľ buď VZN alebo v školskom poriadku ak ide o súkromné alebo cirkevné zariadenie.
O
ARŠG SR§80
Chýba opravný mechanizmus ak predmetová maturitná komisia nemôže pracovať v zložení podľa vymenovania. Môže sa žiak sťažovať ak komisia nepracovala v zložení podľa vymenovania?
O
ARŠG SR§144
Tento paragraf ale aj iné je treba zosúladiť so zákonom o e-governmente. Ako v prostredí e-schránok zrealizovať dva podpisy na jedno podanie?
O
ARŠG SR§150 ods.5
Navrhujeme za prvú vetu doplniť „alebo im nariadiť dištančné vzdelávanie“. Zdôvodnenie: Situácia v tomto roku ukázala, že dištančné vzdelávanie je rozumnou alternatívou prezenčného vzdelávania ak deti nemôžu byť v škole.
O
ARŠG SRčlánku II §3 ods.18
Návrh je urážka každého zodpovedného riaditeľa školy, keďže skoro vo všetkých ostatných oblastiach spoločnosti sa už tento princíp zavrhol, len v regionálnom školstve sa zavádza. Zároveň je to urážka školskej samosprávy, ktorá podľa kontextu návrhu nevie posúdiť či už riaditeľ nie je brzdou pokroku školy. Zároveň je návrh buď dôkazom právnej nezodpovednosti alebo naopak špekulatívnosti, lebo ak starosta riaditeľovi dovolí uchádzať sa o miesto podľa druhej vety, vymenovať ho podľa prvej vety nemôže.
Z

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
Z – zásadná

15 odpovedí na „Pripomienky ARŠG SR k novele školského zákona február 2021“

  1. Фиброзная бляшка В то же время пациентам, особенно при распространенном заболевании, часто требуется хирургическое вмешательство для освобождения мочеточников и других структур с целью уменьшения обструкции – Воспаление и инфекции Ретроперитонбальный фиброз Ретроперитонбальный фиброз

Nie je možné pridávať komentáre.