Všetky príspevky admin

Rokovanie Zväzu školských asociácií a združení

14. apríla 2023 sa uskutočnilo rokovanie Zväuzu školských asociácií a združení kombinovanou formou. Prerokovávali sa problémy a otázky jednotlivých členských organizácií. Cieľom bolo naformulovať tie oblasti, na ktoré je spoločný názor a tieto poslať pánovi ministrovi. Dohodlo sa, že bude použitá forma návrhov.

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení
Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

1.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR zakomponovať do zákona, aby inflačný
koeficient vyhlásený Národnou bankou Slovenska bol prepočítaný do
normatívneho príspevku od januára nasledujúceho roku.

2.         Navrhujeme upraviť legislatívu (ZP, zákon o pedagogických
zamestnancoch) tak, aby sa umožnilo zamestnávanie učiteľov s
nedostatkovou aprobáciou i po dovŕšení veku 65 rokov opakovane.

3.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR legislatívne spresniť požiadavku
MŠVVaŠ SR zverejňovania maturitných zadaní tak, aby to bolo v súlade s
predpismi a bolo to pre učiteľa i žiaka zmysluplné.

4.         Navrhujeme obnoviť dôveru k riaditeľom stredných škôl, aby
nemuseli robiť v rozpore s ich pracovnými povinnosťami „kuriérov“
doručovania maturitných zadaní písomnej formy externej časti
maturitných skúšok.

5.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie jednotného systému
zadávania a zasielania prihlášok žiakov na stredné školy.

6.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie kritérií prijímania
ukrajinských žiakov na stredné školy a do 1. ročníka základnej školy.

7.         Navrhujeme MŠVVaŠ SR rešpektovať možnosť prestupu žiaka
medzi školami do maximálneho počtu žiakov na triedu stanoveného
školským zákonom a zároveň aktualizovať prostredníctvom RIS – u
normatív zainteresovaných škôl.

8.         Navrhujeme  systémovo riešiť organizačné a finančné
zabezpečenie predmetových olympiád, súťaží a podporu talentovaných a
nadaných žiakov.

9.         Navrhujeme otvoriť tému digitálneho príspevku pre
priemyslovky a študijné odbory.

10.     Navrhujeme MŠVVaŠ SR  predĺženie vykonania aktualizačného
vzdelávania do konca augusta 2023 (nie do 30.6. 2023).

11.     Navrhujeme doručiť na školy kultúrne poukazy v termíne, kedy
sú všetci žiaci ešte v škole, najneskôr v mesiacoch február – marec,
nie cez prázdniny.

Záverom si dovoľujeme navrhnúť zmenu systému procesu legislatívnych
úprav vyššou akceptáciou hlasu „zdola“, čo by umožnilo predcházať
zásadným rozporom a pripomienkam v procese MPK a urýchlilo samotný proces žiadanej zmeny v prospech skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

Jarný seminár ARŠG SR 2023

V Rajeckých Tepliciach bol 3. až 5. apríla 2023 za účasti 104 členov, pravidelný jarný seminár asociácie.

Z programu:

Blok rokovania s Štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Slavomírom Partilom a generálnym riaditeľom sekcie stredných škôl Karlom Jakubíkom

Vystúpenie hlavnej školskej inšpektorky Alžbety Štofkovej Dianovskej:  Výsledky inšpekčnej činnosti a odporúčania pre gymnáziá .
prezentácia na stiahnutie
Praktická pomôcka k wellbeingu v školskom prostredí. https://www.ssi.sk/2023/04/14/wellbeing/

Ivana Gregorová, Karel Dvořák  – EduQKompetencie pre 21. storočie

Prezentácie kolegov z ARŠG SR – Gymnázia Fiľakovo: Mgr. Juraj Péter:  „Potulný microbit a Prelietavé drony v BBSK“.

Plenárne zasadnutie ARŠG SR

prijímanie a predstavenie nových členov, informácie o aktivitách prezídia v období od jesenného seminára, reflexia na zmeny v legislatíve a problémy gymnázií.

Prijatie záverov. Závery na stiahnutie

Prezentácia partnerov 

Roman Lysina WR Datacentrum 

Marek Urban 365 Services – ponuka aktualizačných vzdelávaní
Na stiahnutie: Prezentácia, InovVzdel-kyberčikana, AktVzd kyberšikana, AktVzd DigiZrucnost. Prezentácia EduCoach

Nikola Malčeková E-soft ( predaj elektronických násteniek)

Prezentácia ponuky elektronických násteniek 

Mária Okálová Abc Edu 

Prezentácia učebníc pre gymnáziá

Veronika Pulišová Indícia Finančná gramotnosť   

Naši  partneri a podporovatelia na jarnom seminári :

Delikomat coffee break

Stánky: Stiefel

365 Services

ABC edu

E-soft 

Nexineo Michal Mornár

Jesenný seminár ARŠG

10. októbra až 12.októbra 2022 sa v hoteli Atrium v Novom Smokovci konal pravidelný jesenný seminár ARŠG SR. Tentokrát bez účasti zástupcov ministerstva školstva a jeho priamo riadených organizácií. Asociácia prerokovávala dopady posledných legislatívnych zmien, skúsenosti s prijímacieho konania, predpokladané dopady na ukončovanie štúdia, aplikačnú prax zmien v zákone o pedagogických zamestnancoch a mnohé iné problémy.

V bloku Príklady našich aktivít sme si vypočuli :

Prezentáciu o zapojení Gymnázia I. Horvátha do projektu „Škola udržateľnej budúcnosti“

V bloku „PARTNERI“ sme si vypočuli prezentácie:

Medzinárodná cena vojvodu z Edinbugru – DofE ( Ján Smolka)

School United (Marián Majtán)

 • projekt “Hrdá škola”
 • e-shop oblečenia s motívom školy 
 • prezentácia

365 Services ( Marek Urban)

 • Modul Šikana v SharePointe /prevenčno nahlasovací modul/
 • Aktualizačné vzdelávanie Office 365 a Kyberšikana 

ABC Edu ( Mária Okálová)

Ponuka moderných učebníc s dodporúčacími doložkami MŠVVaŠ

Nexineo  ( Róbert Zuber)

Ako ušetriť energiu, priestor v učebni informatiky – možnosti zefektívnenia vyučovania

Woca click (Edwar Radzo)

Ako sa naučiť, precvičiť a zlepšiť si viacjazyčné slová a frázy. Prezentácia:

Edu VR (Miloš Mrovčák)

3D učebňa – využitie na jednotlivé predmety

Airo (Roman Lysina)

Výhody využitia interaktívnych dotykových displejov Optoma

Alternatívny prístup ku kurikulárnym zmenám, cez úrovne kompetencií (de Jaeger)

Komplexné predstavenie rozširovania využívania úrovní kompetencií (A1 až C2), ktoré bolo uplatnené pri tvorbe Jednotného referenčného rámca pre cudzie jazyky, aj na ostatné predmety (metodológia DaCoSiDe). Prístup rešpektuje individuálny vzdelávací potenciál žiakov, ich vlastné plánovanie sebarozvoja a umožňuje každému žiakovi dosiahnuť niektorú z úrovní kompetencií, teda zažiť úspech pri vzdelávaní sa.

Model sa použil v projekte FinQ kde bolo zapojených 12000 žiakov. Testovanie prinieslo relevantné výsledky, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre všetky cieľové skupiny (žiačky a žiaci, pedagogickí zamestnanci, rodičia, zamestnávatelia a pod.), čo dokazuje perspektívnosť tohto programu.

Odkazy: Podrobnejšia charakteristika prezentácie a odkaz na stránku projektu FinQ. Projekt odborne zastrešuje platforma EduQ, ktorá má ambície rozšíriť metodológiu DaCoSiDe na ďalšie oblasti vzdelávania.

Rokovania v tematických pracovných skupinách.

Prijímacie pokračovanie

Ukončovanie štúdia

Plány výkonov, prestupy, … VS financovanie

Ukrajinci a náš školský systém

Pracovný čas, práca nadčas, …

Postavenie riaditeľa

Závery seminára na stiahnutie

Pracovné stretnutie profesných združení na tému: Aktuálna situácia v školstve

Pán minister pozval zástupcov profesných združení v školstve na pracovné stretnutie k „aktuálnej situácii v školstve“. Po vážnej a zodpovednej diskusii sme dospeli k rozhodnutiu sa na stretnutí nezúčastniť. Týmto pasívnym odporom chceme vyjadriť nesúhlas s prístupom k problematike školstva celej vlády. Svoje zdôvodnenie sme sformulovali v liste pánovi ministrovi školstva.

Vážený pán minister,
veľmi si vážime Vaše pozvanie na stretnutie 10. Júna 2022, s o to väčšou ľútosťou Vám oznamujeme, že sme museli svoje rozhodnutie o účasti na stretnutí prehodnotiť.

Veľmi radi by sme s Vami prediskutovali mnohé témy a problémy, no keďže program bol upresnený tak, že hlavnou témou je problematika platov učiteľov, rozhodli sme sa na rokovaní o tejto téme nezúčastniť. Hlavným dôvodom je naše presvedčenie, že k tejto téme sme už povedali všetko čo sme mohli a situácia je stále taká aká je. Téma platov učiteľov v súčasnosti stratila odborný rozmer. Riešenie sa hľadá v politickej rovine a dostáva sa výrazne do roviny ideologickej.  Týmto dvom rovinám sa však ako profesné združenie urputne vyhýbame. Riaditelia škôl sú hodnotovo a preto aj elektorátne rôzni a snažíme sa prísne vyhýbať stretom, kde by sa to mohlo prejaviť. Posledné čo potrebujeme sú vnútorné pnutia a rozpory a preto sa striktne venujeme  len odborným témam a minimalizujeme vyjadrenia a stanoviská ktoré nie sú blízko konsenzu. Establišmentu sa možno nechtiac darilo túto našu integritu narúšať hlavne systémom normatívneho financovania,  prístupmi a postupmi pri plánovaní počtu žiakov prvých ročníkov a inými „riešeniami”. Preto si pozorne strážime situácie, ktoré by mohli našu integritu narúšať. 

Pán minister, po zrelej úvahe robíme, vzhľadom na naše vzájomne dobré vzťahy, bolestné rozhodnutie a formulujeme nasledovné stanovisko:

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR dlhodobo, intenzívne a dôrazne upozorňuje, že mzdová politika štátu voči učiteľom je krátkozraká, nezodpovedná a nevyhnutne povedie k úpadku slovenského školstva cez pokles kvality pedagogických zborov. Riešenie je len v rukách vlád SR. Vyžaduje v prvom rade hodnotové nastavenie vlády, v druhom rade jasné a zodpovedné pomenovanie štátnych priorít a v treťom rade ekonomické rozhodnutia. Ani jedno z toho nevie ARŠG SR ovplyvniť. Pán minister, máte našu absolútnu podporu v akomkoľvek kroku ktorý situáciu v školstve zlepší. Opatrenia dizajnované v rámci jedného volebného obdobia však vnímame ako marketingové.  ARŠG SR ich síce oceňuje a podporuje, ale nebude sa podieľať na vytváraní dojmu, že ide o riešenie problémov vzdelávania a budovanie vzdelanostnej spoločnosti.  Nie sme politické zoskupenie a preto nie sme odkázaní na politické rozhodovanie sa.

Pán minister, ak máte úprimný záujem o odbornú diskusiu o problémoch vzdelávania,  osobitne o problémoch priamo v školách, s vďačnosťou Vaše pozvanie na takúto diskusiu prijmeme. Sme presvedčení, že aj Váš záujem v tomto smere je úprimný a s nádejou očakávame Vaše pozvanie na stretnutie kde nebudeme limitovaní ani časom ani témami.

S úctou 

prezident  ARŠG SR Jozef Škorupa

Podporujeme protest OZPŠaV 15. mája 2022

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR pozná programové vyhlásenie vlády ktoré hovorí okrem iného:

Školstvo musí meniace sa podmienky dnešného sveta reflektovať v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, … . Nositeľmi týchto zmien musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci, … .

Preto bude vláda presadzovať aktualizáciu obsahu výchovy a vzdelávania, zatraktívnenie foriem a metód vyučovania na úrovni základných, stredných aj vysokých škôl, bude klásť dôraz na digitálnu transformáciu školstva, rovnako ako na motivujúce ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov a ich sústavný profesijný rozvoj.

V nadväznosti na skvalitnenie prípravy a ďalšie vzdelávanie pedagógov Vláda SR zabezpečí aj ich adekvátne ohodnotenie, vytvorí podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu. Podporí nástroje na odmeňovanie učiteľov aj cez pohyblivú zložku s cieľom finančne motivovať aktívnych učiteľov.

Riaditelia štátnych gymnázií sú hlboko znepokojení realitou ktorá ani v náznakoch nekorešponduje s týmto programom. Začíname vnímať hlbokú a katastrofálnu krízu učiteľského povolania. Ambiciózni a schopní mladí ľudia s učiteľskou kariérou nepočítajú. V priebehu pár rokov bude na gymnáziách tragický nedostatok kvalitných učiteľov matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov.  Učitelia v školách sú demotivovaní až frustrovaní svojim spoločenským statusom ktorý sa prejavuje aj tým, že vláda sa cynicky a ľahostajne stavia k ich ekonomickému prepadu a riaditelia gymnázií pri existujúcom financovaní nemajú absolútne žiadnu možnosť tento trend zvrátiť.

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR preto podporuje všetky aktivity, vrátane protestných, ktoré by primäli vládu plniť svoj vládny program.

Závery jarného seminára ARŠG SR

Konštatovania: 

Vnímame, že: 

Ministerstvo školstva malo a má ambíciu na mnohé zmeny, ktorých východiská možno hodnotiť ako správne a zmeny ako potrebné. Pandémia odoberala sily čas a kapacity na precíznu prípravu a realizáciu zmien. 

Ministerstvo školstva od začiatku volebného obdobia deklarovalo ochotu aj potrebu komunikácie s „terénom“.  Komunikácia aj mala prvé pokusy a iniciatívy, no charakter komunikácie sa formoval dosť asymetricky a vzhľadom na reakcie „terénu“ komplikoval ministerstvu napĺňanie vlastných predstáv. 

Ministerstvo školstva muselo zosúladiť strategické a rozvojové riadenie s krízovým riadením, čo je veľmi náročné a prirodzene generuje nedokonalosti. 

Ambície ministra školstva narážajú na instantnú politiku a napĺňanie týchto ambícií je bytostne závislé na podpore koaličných partnerov. 

Z nášho pohľadu však vyslovujeme tieto hodnotenia:  

1. Ministerstvo školstva vykonalo mimoriadne veľa legislatívnych zmien, ktorých prijímanie bolo veľmi hektické a v mnohých situáciách sporné.  Napriek veľmi rozsiahlej a zásadnej reakcii zainteresovaných strán, ktoré konštatovali nedokonalosť a rizikovosť zmien, zmeny boli prijaté a nedokonalosti a chyby boli následne riešené na hrane prípustnosti v právnom systéme: 

Príklady: 

§55a zákona 245/2008 

Žiak v celkovom hodnotení prospel, ak 

 1. vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotených formou slovného hodnotenia splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka, 
 1. v žiadnom vyučovacom predmete hodnotenom formou klasifikácie nemá stupeň klasifikácie nedostatočný, 
 1. v niektorom vyučovacom predmete má hodnotenie „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval“ alebo 
 1. pri kombinovanom hodnotení sú splnené podmienky podľa písmen a) až c). 

Všetky dodatočné upresnenia a modifikácie sú v rozpore s týmto textom. 

2. Zmeny v zákone 138/2019 Z.z. spravidla uvoľnili ruky riaditeľom škôl a posilnili ich právomoci, čo hodnotíme pozitívne. Na druhej strane spolu s nelegislatívnymi dokumentmi  ministerstva spôsobili anomáliu,  kde dvaja učitelia s úplne rovnakým úväzkom, úplne rovnakým rozvrhom a úplne rovnakou prekážkou v práci dostanú rôznu mzdu.   

3. Vyhláška o strednej škole naďalej konzervuje stav, keď dvaja maturanti majú úplne rovnaké výsledky zo SJL, úplne rovnaké výsledky z ANJ a rovnaké známky z voliteľných maturitných predmetov, pričom jeden zmaturoval úspešne a druhý nezmaturoval. 

Vyslovujeme nepochopenie nasledovných skutočností 

Vznikla stála poradná skupina ministerstva školstva, v ktorej máme zastúpenie. Návrh štatútu a rokovacieho poriadku nebol členmi akceptovaný z mnohých dôvodov. Situácia stuhla a dnes nie je nikomu jasné, aký osud čaká stálu poradnú skupinu. Komunikácia v tomto smere neexistuje. O čo vlastne išlo ministerstvu pri zriadení tejto skupiny? 

Návrh vyhlášky o strednej škole definoval pre predsedov maturitných komisií a predmetových maturitných komisií absolútne nevykonateľné povinnosti. Ako je možné, že takáto situácia nastane, ak funguje vecná príprava právnych noriem? 

Stanoviská a požiadavky  ARŠG SR z 13. apríla 2022 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR naďalej zotrváva na svojich zásadných požiadavkách na: 

 1. Zmenu normatívneho financovania založeného na kapitačnom princípe, lebo práve spôsob financovania je príčinou značnej časti problémov  v školstve. Pokým nedôjde k tejto zmene, ARŠG žiada navýšenie normatívu gymnázia a vyrovnanie normatívu prímy až kvarty 8-ročného gymnázia na úroveň gymnázia. 
 1. Zmenu určovania a hlavne rešpektovania počtu tried a najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka. Aktuálny spôsob je zlý nielen pre gymnáziá a je v antagonizme s praxou kapitačného financovania. 
 1. Hľadanie systémových a trvale udržateľných riešení digitalizácie škôl, napríklad formou Digitálneho príspevku, vytvorením (finančne krytej) pozície „správcu IKT“, …. Oceňujeme legislatívne ukotvenie pozície školského digitálneho koordinátora, ktorý môže pomôcť rozvíjaniu digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov. Školy však potrebujú prostriedky a  trvalo udržateľný systém na zabezpečenie, správu a údržbu techniky.  
 1. Úprave platov zamestnancov v školstve v závislosti od vývoja miezd v spoločnosti tak, aby sa školstvo stalo atraktívne pre súčasných aj potenciálnych učiteľov. 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR naďalej požaduje: 

 1. Zrovnoprávniť ukončovanie štúdia žiakov s voliteľným maturitným predmetom matematika a žiakov nematurujúcich z matematiky. 
 1. Okamžite odstrániť nezmyselný, nebezpečný, drahý a ponižujúci spôsob distribúcie testov  EČ MS. Ak taký systém existuje pre T9, je potrebné hľadať alternatívu aj pre MS. 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR vyslovuje nespokojnosť: 

 1. S postupom MŠVVaŠ pri zavádzaní legislatívnych zmien, ktoré je chaotické, bez predbežných dohôd na vecnom riešení problémov, bez priorít a hlavne v pripomienkových konaniach bývajú zmeny podrobené neprípustne veľkému počtu zásadných pripomienok. Schválené znenia potom bývajú sporné a niekedy úplne zlé. 
 1. S vnímaním účasti verejnosti na legislatívnych zmenách zo strany ministerstva. Pripomienky a stanoviská odbornej verejnosti vrátane profesných asociácií sa často ignorujú, často interpretujú účelovo, no vždy sa prezentujú ako účasť verejnosti na procesoch. 
 1. S vnímaním účasti partnerov a profesných organizácií na práci v poradných skupinách. Vnímame túto účasť ako formálnu, kde ministerstvo neočakáva ani oponentúru, ani podnety, ale očakáva len podporu svojich návrhov. 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií vyslovuje rozhorčenie nad prístupom k riešeniu utečeneckej krízy z Ukrajiny 

 1. MŠVVaŠ aj celá vláda SR  nechávajú aktuálne bremeno utečeneckej krízy z Ukrajiny a začleňovania detí utečencov do škôl na pleciach škôl,  ich riaditeľov a na pleciach dobrovoľníkov. Oceňujeme metodickú pomoc, no tá je nám zbytočná, ak nie je  pomoc organizačná, materiálna a finančná, a tú sme doteraz nepocítili. 
 1. Mnohé riešenia, ktoré “určuje” ministerstvo, sú mimo legislatívy alebo sú priamo v rozpore s legislatívou. Pritom za svoje konanie nesie riaditeľ osobnú zodpovednosť.  
  príklad: Pokyny o zaraďovaní žiakov do tried a vydávaní vysvedčení nemajú žiadnu oporu v zákone a “spraviť z dieťaťa žiaka školy” inak ako prijatím na štúdium alebo prestupom môže riaditeľ len v rozpore so zákonom. 
 1. Mnohé riešenia, ktoré “určuje” ministerstvo, sú síce na prvý pohľad humanistické a vnímavé k situácii detí migrantov, na druhej strane určite spôsobia množstvo anomálií, problémov a sporných situácií. 
  príklad: Klasifikácia žiakov z Ukrajiny podľa odporúčaní ministerstva je trvale neudržateľná a spôsobí vážne konflikty, ak zostanú na Slovensku a súbežne budú žiakmi aj na Slovensku, aj na Ukrajine. 

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR žiada okamžite: 

 1. Vyriešiť problémy financovania školských jedální spôsobené neudržateľnosťou spôsobu verejného obstarávania potravín pri nepredvídateľnom pohybe ich cien.  
 1. Vyriešiť pružné financovanie všetkých výdavkov škôl súvisiacich s utečencami z Ukrajiny.  
 1. Po ukončení prijímacieho konania na rok 2022/2023 zorganizovať okrúhly stôl k vyhodnoteniu dopadu zmien prijímacieho konania a neodkladne  odstrániť problémy. 

Asociácia riaditeľov s obavami vníma trendy v rezorte školstva 

 ARŠG SR sa chce podieľať na kreovaní a formovaní štátnej vzdelávacej politiky a jej realizácie. Vždy sme s ochotou prijímali príležitosti na prácu v poradných a iných pracovných skupinách. V ostatnom čase však realitu vnímame tak, že práca v týchto skupinách je veľmi často nerezultatívna, ministerstvom deklarované riešenia ako prerokované so zainteresovanými stranami nekorešpondujú s prevažujúcimi názormi a pripomienkami zainteresovaných.  Dôsledkom je množstvo rozhodnutí, ktoré nevyriešili existujúce problémy, ale prinášajú nové. Mnohé rozhodnutia a riešenia majú toľko nedostatkov a nejasností, že to vytvára priestor, ba až generuje potrebu intervencií mimovládnych iniciatív. Aj ARŠG SR sa podieľa na týchto aktivitách, no sme presvedčení, že táto cesta je nesprávna. Nikto z aktérov nenesie žiadnu politickú zodpovednosť, môže preferovať svoje špecifické potreby a záujmy a informačné aj rozhodovacie procesy sú zahmlené. V podstate dochádza k oslabovaniu štátnej školskej politiky a k otváraniu ciest pre parciálne záujmy a lobistické praktiky. 

V období, keď sa z plánu obnovy a odolnosti použijú v rezorte školstva doteraz nevídané prostriedky, vidíme obrovské riziko v zmysluplnom nakladaní s nimi. Nezdieľame presvedčenie, že dôjde k viditeľnému zlepšeniu vzdelávania a kvality absolventov škôl, i keď pripúšťame, že pre niektoré minority sa vzdelávanie stane lepším.  Stratégie, plány a programy akcentujú inkluzívnosť vzdelávania, s čím sa plne stotožňujeme. Podpora detí s poruchami a znevýhodnením je pozitívnym európskym trendom, no súbežné prehliadanie detí s vyšším vzdelávacím potenciálom a minimálna pozornosť podmienkam vzdelávania majoritnej časti detskej populácie sú spoločensky nebezpečné a ekonomicky nezodpovedné.

Heslovitý, nerecenzovaný zápis zo seminára

Seminár ARŠG SR 11.-13. apríla 2022 v Rajeckých Tepliciach

Od pondelka 11. apríla do stredy 13. apríla 2022 sa v zasadačke MsÚ konal pravidelný jarný plenárny seminár asociácie.

11. apríl 2022

14:00 Plenárne zasadnutie ARŠG SR 

  predstavenie nových kolegov a prijímanie členov
  informácia u účasti a aktivite členov ARŠG v pracovných skupinách a komisiách MŠVVaŠ SR
  informácia u účasti a aktivite členov ARŠG v mimovládnych aktivitách

  Prezentácia a zdravica  Stiefel Eurocart –  J. Betuš

   12. apríl 2022

  Pozvanie na kávu – Delicomat

  1. blok rokovania – FinQ – reflexia a budúcnosť projektu
  ( Darina de Jeagher ) Výsledky pilotného testovania FinQ, Záverečná správa z projektu

  2. Blok rokovania  s generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl MŠVVaŠ 
  Reflexia vzdelávania počas pandémie, Príprava novej koncepcie maturitnej skúšky, zmeny v prijímaní na stredné školy, vzdelávanie detí ukrajinských odídencov, čo prinesie gymnáziám plán obnovy a odolnosti,
  prezentácia pani Ľubice Srnákovej generálnej riaditeľky sekcie stredných škôl MŠVVaŠ SR

  Zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch,  Ján Sitarčík riaditeľ odboru PZ
  prezentácia k zmenám v zákona 138/2019 Z.z.

  3. Blok rokovania: Štátna školská inšpekcia
  (Alžbeta Štofková Dianovská Hlavná školská inšpektorka)
  Prezentácia zistení ŠŠI súvisiacich s gymnáziami

  4.  Blok rokovania: Štátny pedagogický ústav
  (Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ)
  prezentácia reformy „Vzdelávanie pre 21 storočie“

  5.  Blok rokovania: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
  ( Ivana Pichaničová,  poverená riaditeľka NÚCEM)
  Výsledky meraní NÚCEM, plánované merania, niektoré legislatívne poznámky.
  Prezentácia riaditeľky NÚCEM

  6. Blok rokovania – prezentácie partnerov:

  365 services Využitie office 365 v hybridnom vzdelávaní 
  Kyberšikana ( vzdelávanie )

  Nexineo Využitie Zeroklientov vo vyučovaní na gymnáziách 

  Mivasoft robotika a interaktívne systémy vo vyučovaní na gymnáziách (prezentácia)

  Gamča perpetua o.z., – Efektívne kariérové poradenstvo a výber vysokej školy 

  13. apríl 2022

  Materiály a Závery seminára ARŠG SR 

  Zápis zo seminára

Ukrajinské deti v Prešove

Spojená škola Tarasa Ševčenku v Prešove ako jediná škola na Slovensku poskytuje gymnaziálne vzdelávanie v ukrajinskom jazyku. Po prepuknutí vojny poskytujú útočisko a vzdelávanie desiatkam detí odídencom z Ukrajiny.

Všetci kto ste ochotní pomôcť ukrajinským deťom na tejto škole, môžete prispieť na účet občianskeho združenia.

Základná škola a Gymnázium T. Ševčenka – občianske združenie

IBAN  SK78  5600 0000 0088 5573 6001