Stanovisko k listu OZPŠaV poslancom NR SR

OZPŠaV poslal poslancom NR SR list, v ktorom ich žiada o kritický a zodpovedný prístup k legislatívnemu ukotveniu niektorých zmien v štátnych vzdelávacích programoch a organizácii vzdelávania v základných školách. List je v prílohe.

Asociácia k listu vydáva takéto stanovisko:

Stanovisko k listu OZPŠaV z júna 2021 poslancom NR SR k novelizácii zákona 245/2008 Z.z.

Prezídium Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR vníma pozitívne ambície ministerstva školstva realizovať viaceré zmeny smerujúce ku skvalitneniu vzdelávania, ale aj ku skvalitneniu fungovania slovenského školstva.

Na druhej strane, na základe skúseností od roku 2008, musíme súhlasiť s názorom OZPŠaV, že lepšia je žiadna zmena, ako zmena realizovaná zle. Teórie riadenia zmeny jednoznačne akcentujú nutnosť vytrvalej a empatickej komunikácie nositeľov alebo lídrov zmeny, s aktérmi zmeny. Nevyhnutnou podmienkou zavádzania zmeny je, aby rozhodujúci aktéri zmeny potrebu zmeny prijali. I keď sa plánované zavádzanie cyklov a zmeny v ŠVP gymnaziálneho vzdelávania priamo netýka, z nášho pohľadu ani podmienka komunikácie ani podmienka zvnútornenia splnené nie sú a teda zmena je s veľkou pravdepodobnosťou odsúdená na neúspech. Na neúspech poznačený množstvom práce, frustrácií a exploatácie učiteľov, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou prejaví negatívne tak na ich práci v triedach, ako aj celkovej profesnej a ľudskej kondícii.

Nevieme či zavedenie cyklov prinesie zlepšenie vzdelávania alebo nie. Veríme autoritám a predpokladáme, že to môže byť dobrý model, no predkladaný spôsob jeho zavedenia považujeme za veľmi riskantný, až nezodpovedný. Navyše je tu veľa súvisiacich otázok na ktoré vôbec nepoznáme odpovede.

Chápeme odmietavý postoj Asociácie základných škôl, chápeme kritický postoj OZPŠaV a považujeme ich za oprávnené.

V Liptovskom Mikuláši 15. 6. 2021

4 odpovede na „Stanovisko k listu OZPŠaV poslancom NR SRs“

Nie je možné pridávať komentáre.