Stanovisko ARŠG k iniciatívam na zrušenie prijímacích skúšok

Východisko

Prijímanie na štúdium na stredné školy je veľmi zásadný, až osudový proces pre uchádzačov o toto štúdium.  Pandemická situácia výrazne do tohto procesu zasahuje, komplikuje ho a prináša neistotu pre žiakov. Riaditelia stredných škôl, ktorí sú zo zákona zodpovední za prijímanie na štúdium, dlhodobo pripravujú prístupy a postupy tak, aby celý proces bol čo najobjektívnejší, najspravodlivejší, ale predovšetkým, aby dokázali skutočne vybrať na štúdium takých uchádzačov, ktorí majú na to najlepšie predpoklady. Niektoré gymnáziá nedokážu bez prijímacích skúšok vybrať uchádzačov, ktorých počet neprekračuje určený „najvyšší počet prijímaných žiakov do prvého ročníka“ . Je samozrejmé, že pripravované postupy vychádzajú tak z pandemických opatrení, ako aj z rešpektovania spôsobu vzdelávania za posledný rok a zohľadňujú aj  predpokladaný psychický stav uchádzačov.

Vyjadrenie ARŠG SR

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, ako profesné združenie, žiada MŠVVaŠ SR, aby žiadnym plošným spôsobom nezasiahlo do aktuálne predpokladaného priebehu prijímacieho konania. Absolútne  zásadne odmietame plošné zrušenie prijímacích skúšok. Sme schopní a pripravení zrealizovať prijímacie skúšky pri zachovaní pandemických opatrení v priestoroch školy a v určených termínoch. Pripúšťame však možnosť, že MŠVVaŠ SR umožní riaditeľom stredných škôl, kde je záujem o štúdium nižší, ako je plánovaný počet žiakov prvého ročníka, vykonať úpravy v prijímacom konaní, ktoré zjednodušia proces, znížia potenciálne epidemiologické riziká, no neohrozia spravodlivosť a objektívnosť prijímania. Takéto riešenie by však muselo byť vysoko individuálne, so súhlasom zriaďovateľa a na zodpovednosť riaditeľa školy.

Zásadne protestujeme proti tomu, aby MŠVVaŠ SR podľahlo tlakom záujmových skupín, ktoré nepoznajú podmienky a možnosti prijímania na štúdium na konkrétnych školách a za prijímacie konanie nenesú zodpovednosť, nech by boli akokoľvek dobre myslené a sofistikovane argumentované.

21.apríl 2021

Jedna odpoveď na „Stanovisko ARŠG k iniciatívam na zrušenie prijímacích skúšok“

Nie je možné pridávať komentáre.